หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778390
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ สหกิจศึกษา
เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

ขั้นตอนที่ 1 : นักศึกษาต้องรู้จักตนเอง

  รู้จักลักษณะงานที่สนใจและถนัด  ตรงกับความสามารถของตนเอง เช่น ระดับความรู้ทางวิชาการ  ผลการเรียน  มีความชำนาญในงานด้านใด   มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่จะสามารถปฏิบัติงานนั้นได้
  คุณสมบัติพิเศษประจำตัว เช่น ความสามารถในการพูด/เขียน/อ่าน ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่สถานประกอบการต้องการ  เป็นนักกิจกรรม  มีความสามารถในการเขียน/ใช้โปรแกรมต่างๆ
     

ขั้นตอนที่ 2  : นักศึกษาต้องรู้จักสถานประกอบการ

  รู้ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ เช่น  สถานประกอบการมีชื่อเสียงในด้านใด  ที่ตั้ง  จังหวัด  ประเภทธุรกิจ เป็นต้น
  ลักษณะงานที่สถานประกอบการเสนอมาสอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของตนเองหรือไม่  โดยลักษณะงานคุณภาพควรเป็นโครงงาน  หรืองานประจำที่สอดคล้องกับสาขาวิชามีความเหมาะสมหรือมีค่าตอบแทน สวัสดิการที่สถานประกอบการจัดไว้ให้ 
     
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการที่ตรงกับตนเองมากที่สุด แล้วจัดเตรียมชุดใบสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานส่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด
 

หมายเหตุ :   นักศึกษาสามารถแนะนำสถานประกอบการที่ไม่มีประกาศรับสมัครงานในภาคการศึกษาสหกิจศึกษาของตนเองได้  โดยแจ้งข้อมูลสถานประอบการพร้อมชื่อบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ (ถ้ามี) ให้กับฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  เพื่อประสานงานต่อไป เพื่อป้องกันการสับสนของข้อมูลจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเอง