หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778403
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
การยื่นคำร้อง
 1. การยื่นแบบคำร้องทั่วไป
  1. สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (รหัส <B54) ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครงานสหกิจศึกษา หรือไม่ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากำหนด ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไปเพื่อให้สาขาวิชาพิจารณารับรองว่าสมควรไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน
  2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาต้องติดกับภาคการศึกษาสหกิจศึกษาเว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไปเพื่อให้คณบดีอนุมัติ
  3. การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อนักศึกษายื่นใบสมัครงานแล้วประสงค์จะขอเลื่อนการไปปฏิบัติงาน ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไปขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานเพื่อให้คณบดีอนุมัติก่อนวันประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  4. กรณีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไปขอลาออกจากหลักสูตรสหกิจศึกษาเพื่อให้คณบดีอนุมัติ
  5. การขอลาออกจากหลักสูตรสหกิจศึกษา ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไปเพื่อให้คณบดีอนุมัติ

  หมายเหตุ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานทุกคน จะลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ได้ และนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานแล้วจะลาออกจากศูนย์ หรือเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

 2. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องทั่วไป
  1. นักศึกษาที่ต้องการยื่นแบบคำร้องทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ หรือให้มาขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาคารเรียนรวม 2
  2. นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  3. นักศึกษาสามารถรับคืนแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อไปดำเนินการต่อได้ ภายหลังจากฝ่ายจัดหางานสหกิจศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ลงนามและให้ความเห็นในลำดับที่ 1 และ 3 เรียบร้อยแล้ว
  4. นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นแบบคำร้องทั่วไปด้วยตนเองต่อในลำดับที่ 4 – 7 ด้วยตนเองเพื่อชี้แจงเหตุลเพิ่มเติม
  5. เมื่อคณบดี (ลำดับที่ 7) อนุมัติแล้ว ให้นักศึกษานำแบบคำร้องทั่วไปมาส่งคืนที่สำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098