หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778395
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
งานทุน (นักศึกษาสหกิจศึกษา)
งานทุนการศึกษา (นักศึกษาสหกิจศึกษา)
            นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล) และได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ภายนอก และได้ขอค่าหอพักนักศึกษาไว้ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 
  1. ขอแบบฟอร์มการขอค่าหอพักคืนได้จากงานบริการหอพัก <<แบบฟอร์ม>>
  2. กรอกแบบฟอร์มให้ละเอียด และส่งให้งานทุนการศึกษาตรวจสอบเพื่อให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาอนุมัติต่อไป
  3. เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าเงินค่าหอพักของภาคการศึกษานั้นเข้าหรือยัง ได้จากงานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 0 4422 4098
  4. เมื่อเงินค่าหอพัก โอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาสามารถรับคืนได้หรือจะมาขอรับคืน เมื่อนักศึกษากลับจากสหกิจศึกษาแล้ว
            หากนักศึกษาไม่ดำเนินการก่อนไปสหกิจศึกษา เมื่อเงินค่าหอพักโอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงิน ดังกล่าวให้กับกองทุนต่อไป
            นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ครบ 4 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ดำเนินการเขียนรายงานสถานภาพ การเป็นนักศึกษาส่งกองทุนฯ มิฉะนั้นเมื่อครบกำหนดการผ่อนผันแล้วนักศึกษาจะถูกทวงหนี้ (โดยขอแบบฟอร์มได้ที่งานทุนการศึกษา)
            นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องรายงานให้กองทุนฯ ทราบภายใน 15 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยรับรองการสำเร็จการศึกษาแล้วที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
            นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ต้องเก็บสมุดบัญชีเงินฝากโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไว้จนกว่าจะชำระหนี้หมด
หากสงสัยเกี่ยวกับชำระหนี้คืน สามารถสอบถามได้ที่ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0 2290 1442-5 โทรสาร : 0 2614-6771 
หน่วยประสานงานกองทุนธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4424 2644 โทรศัพท์มือถือ 0 1669 9661
            นักศึกษาที่จะยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ในกรณีที่กู้เงินจากกองทุนครบ 4 ครั้งแล้ว) ให้ดำเนินการได้ หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว ประมาณสัปดาห์ที่ 2 โดยนักศึกษาจะต้องนำเงิน มาชำระค่าลงทะเบียนก่อน หรือดำเนินการผ่อนผันที่ศูนย์บริการการศึกษาให้เรียบร้อย เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน นักศึกษา จะต้องมาดำเนินการติดต่องานนิติการ เพื่อทำสัญญากู้ยืม และติดต่อที่ส่วนการเงินและบัญชีเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนต่อไป
            ส่วนการชำระหนี้คืนให้กับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะชำระคืนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือจะชำระคืนเป็นรายเดือนก็ได้ กรณีเลือก ชำระคืนเป็นรายเดือน จำนวนเงินที่ชำระคืนต่อเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หากไม่ดำเนินการชำระหนี้ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
            นักศึกษาที่จะขอยืมเงินฉุกเฉินเพื่อนำไปใช้จ่ายในขณะไปสหกิจศึกษา ให้ดำเนินการก่อนไปสหกิจศึกษา และนำเงินมาชำระ คืนภายหลังกลับจากสถานประกอบการแล้ว 1 สัปดาห์
            นักศึกษาที่ขอกู้ยืมที่จะจบการศึกษาให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการศึกษา และติดต่อรับแบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ และเข้า ทำงานได้ที่งานทุนการศึกษา
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 4422 3115 โทรสาร 0 442 3119