หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
สหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
  1. ยกระดับสหกิจศึกษาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน ก่อนที่จะขยายผลไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่นต่อไป
  2. เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
  3. สนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการดำเนินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ
  4. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปฏิบัติงานของนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
  5. เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในประเทศไทยรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขนบประเพณีวัฒนธรรม ทัศนคติ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายของแต่ละประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบัน
      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 43523
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1