ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงประกาศวันที่ 15-19 ก.ค.)
 
 
 
 
 
•  MIS
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ผู้เข้าชมวันนี้
:
7
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
33953
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551

เอกลักษณ์ (uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

อัตลักษณ์ (identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา

  หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
  ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
  ปีการศึกษา 2553
  ฉบับรับรอง


  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
     ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)   


   
 แบบฟอร์มการให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
       (หรือปัญหา-อุปสรรค) เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
       การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
   
     
       (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2556)

   
 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
       (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 
       ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม 10 พ.ย. 2554)
   

       (ส่วนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 และ 5
        ปรับตามสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบจากมติ กพอ.
        ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 มี.ค 2555 และ
        มติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 4/2555
        วันที่ 24 เม.ย. 2555)    ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง มทส.
       ปีการศึกษา 2553 สำหรับการประเมินคุณภาพ
       ภายนอกรอบสาม ของ สมศ. เพื่อการรับรอง
       มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 

    [ ข้อมูลนี้ได้ปรับตามผลการพิจารณาข้อทักท้วง ของ มทส.  
      โดยคณะกรรมการประเมินฯ วันที่ 29 ก.พ. 2555
      และปรับตามเกณฑ์ใหม่ ในคู่มือ สมศ. (แก้ไขเพิ่มเติม
      10 พ.ย. 2554) และมติ กพอ. (16 มี.ค. 2555)
      มติ คกก.บริหาร สมศ. (24 เม.ย. 2555) ซึ่งเสนอต่อ
      คณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 26 มิ.ย. 2555 ]

      (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2556)


การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
(ปีการศึกษา 2554-2558)

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลตาม
   ตัวบ่งชี้ที่ปรับแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการประเมิน
   คุณภาพภายนอกจาก สมศ.
   เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2554 เวลา 14.00 น.
   โดยเป็นการประชุมทางไกลสองทาง
   ณ  ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  
   และห้องประชุมพจนสาร  หน่วยประสานงาน
   มทส.-กทม.  ชั้น 22  อาคารพญาไทพลาซ่า


ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
    ของ สมศ. เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. 2554


Video การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สมศ.
    เมื่อวันที่ 2 - 4 พ.ย. 2554
     - คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินฯ
       เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2554
       - video 1
       - video 2
     - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนำคณะกรรมการ
       ประเมินฯ และแนวทางการประเมิน และ
       อธิการบดีแนะนำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2554
       - video 1
       - video 2
       - video 3
       - video 4    

สรุปประเด็นที่ทบทวนและการปรับแก้ไขของ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จากการประเมิน
    คุณภาพภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์ สมศ.
    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554รายการหลักฐานประกอบการประเมินฯ รอบสาม  
    ระดับสถาบันและระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2553
   1. ระดับสถาบัน
   2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
   4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
      - ตัวบ่งชี้ที่ 1- 9
      - ตัวบ่งชี้ที่ 10-13
      - ตัวบ่งชี้ที่ 16-18

   6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
   7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดการ
    ประเมินฯ
 
    (ข้อมูล ณ วันที่  29 ต.ค. 2554
)

ภาพกิจกรรมการประชุมพิจารณารายงานการ
   ประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อม
   ของข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
   ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 15.30 น.
   เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมทางไกล
   ณ ห้องวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.
   เขตพญาไท  กรุงเทพฯ และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2
   อาคารบริหาร


ภาพกิจกรรมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
    ประเมินคุณภาพนอกรอบสาม จาก สมศ.
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554  เวลา 10.00 น. 
    ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

  


รายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประเมิน
    คุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ.
    (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2553
 
    / (ในรูป word) (ข้อมูล ณ วันที่  17 ต.ค. 2554
)

    - ภาคผนวก-ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้
      (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2553
 
      (ข้อมูล ณ วันที่  17 ต.ค. 2554
)

รายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประเมิน
    คุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ. ปีการศึกษา 2553
    จำแนกตามระดับสถาบันและสำนักวิชา   
    - ระดับสถาบัน
    - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    - สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
    - สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

    - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    - สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

   (ข้อมูล ณ วันที่  17 ต.ค. 2554)


แบบบันทึกข้อมูล common data set ตามตัวบ่งชี้
    ของ สมศ.  ปีการศึกษา 2553 สำหรับสำนักวิชา
    (excel file)
  
    (ข้อมูล ณ วันที่  10 ต.ค. 2554
)

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารวิชาการ
    (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 13)
  
    (ข้อมูล ณ วันที่  6 ต.ค. 2554)            


รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประเมิน
    คุณภาพภายนอกรอบสาม ของ  สมศ.
  
    (ข้อมูล ณ วันที่  6 ต.ค. 2554
)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก
    รอบสาม จาก สมศ. ปีการศึกษา 2553
    - download แบบฟอร์มทั้งหมด
    - download ตามตัวบ่งชี้

  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
      (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ               
      สถานศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไข
      (ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 26 เม.ย.
      2554 สมศ. นำขึ้น website เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554)

    
 

 -  ประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมิน
        คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554

    -  ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ สมศ. ตามเล่มคู่มือเดิม
        และเกณฑ์ สมศ. ที่ปรับใหม่ ในการประเมินคุณภาพ
        คุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
/ (.doc)
    -  ตารางสรุปการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของ สมศ.    
        ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   
        (ระดับสถาบันและสำนักวิชา)

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ   
   โครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ประเมินตาม
   กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม สำหรับการประเมิน
   คุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
   (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554
   วันที่ 30 ก.ค. 2554)

   1) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ
       "บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา"
       โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดอัตลักษณ
    => คลิกที่นี่

   2) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       คือ "มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม"
       โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดเอกลักษณ์
    => คลิกที่นี่


   - download เอกสารในรูป .pdf
   - download เอกสารในรูป .doc
      (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554)

ข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและ
    ทำความเข้าใจในการจัดทำ SAR  ตาม
    ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สมศ. 
    วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
    ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
    (download เอกสารทั้งหมดได้ที่นี่)
    - PowerPoint ประชุมฯ    
    1. ประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมิน
        คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554

    2. ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ สมศ. ตามเล่มคู่มือเดิม
        และเกณฑ์ สมศ. ที่ปรับใหม่ ในการประเมินคุณภาพ
        คุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
/ (.doc)
    3. ตารางสรุปการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของ สมศ.    
        ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   
        (ระดับสถาบันและสำนักวิชา)

    4. หน่วยงานและจำนวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานให้ข้อมูล
        ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ.

    5. การวิเคราะห์รายข้อคำถามความพึงพอใจของ
        ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF
        (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 )

    6. การวิเคราะห์รายข้อคำถามความพึงพอใจของ
        ผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ มทส. 
        (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2
)

    7.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
         กรอบ TQF (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2)
         - จำแนกตามสำนักวิชา
         - จำแนกตามรายข้อคำถาม
    8.
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
       ตามอัตลักษณ์ (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2)
         - จำแนกตามสำนักวิชา
         - จำแนกตามรายข้อ
คำถาม
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง/
         ผู้บังคับบัญชา (ชุดเดิม)

    10. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
        (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ               
        สถานศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไข (เล่มสีเหลือง)
        (ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 26 เม.ย.
        2554 สมศ. นำขึ้น website เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554)

       (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554)

ขอให้สำนักวิชา/เทคโนธานีพิจารณาเสนอประเด็น
    ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม ในตัวบ่งชี้ที่ 18 ของ สมศ.
    ตามแบบฟอร์มดังนี้ โดยส่งให้ฝ่ายวิชาการ
    ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2554 เพื่อนำเสนอสภาวิชาการ
    ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 23 มิ.ย. 2554 และ
    สภามหาิวิทยาลัยต่อไป

    - แบบฟอร์มเสนอประเด็นชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม    
      ในตัวบ่งชี้ที่ 18 ของ สมศ.


สรุปปรับแก้ไขข้อมูลจากคู่มือเดิมฯ
   
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved
    National/International Journals)

    (สมศ. ขึ้น web วันที่ 20 พ.ค. 2554)


แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
   เกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในแต่ละสำนักวิชา
   แต่ละมหาวิทยาลัย
(สมศ. ขึ้น web วันที่ 18 พ.ค. 2554)

 สรุปประเด็นคำถามและคำตอบของการประเมิน
   คุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันอุดมศึกษา
   จากการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2554
   วันที่ 11 ก.พ. 2554 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.


   
 สรุปการประชุมจาก สมศ. เรื่อง 
    “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม”
    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี
    จ.ขอนแก่น โดยมีวิทยากรกลุ่มด้านระดับอุดมศึกษา

    คือ รศ. ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์   

     - PowerPoint เรื่องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
       การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558)
       ระดับอุดมศึกษา                    
   คู่มือการประเิมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
       ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.  2554


 (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
    (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ.

 

«สิงหาคม 2562»
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28293031