ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(ลงประกาศวันที่ 18 ก.พ. 64)
 
 
 
•  MIS
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
5
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
74
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
232
ผู้เข้าชมปีการศึกษานี้
:
1
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
47553
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ