การจัดความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


<<click>>


องค์ความรู้ทั่วไป

เรื่อง ผู้เขียน/เรียบเรียง/แปล ที่มา วันที่ Download
1.  การบริหาร(ทุน)ทรัพยากรบุคคลใน
     ยุคเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ 1

สุรพงษ์ มาลี

วารสารข้าราชการปี 48 ฉบับที่ 4ฯ

8 สิงหาคม 2548

2.  การบริหาร(ทุน)ทรัพยากรบุคคลใน
     ยุคเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ 2

สุรพงษ์ มาลี

วารสารข้าราชการปี 48 ฉบับที่ 4ฯ

8 สิงหาคม 2548

3.  การบริหาร(ทุน)ทรัพยากรบุคคลใน
     ยุคเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ 3

สุรพงษ์ มาลี

วารสารข้าราชการปี 48 ฉบับที่ 4ฯ

8 สิงหาคม 2548

4.  การบริหาร(ทุน)ทรัพยากรบุคคลใน
     ยุคเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ 4

สุรพงษ์ มาลี

วารสารข้าราชการปี 48 ฉบับที่ 4ฯ

8 สิงหาคม 2548

5.  การบริหาร(ทุน)ทรัพยากรบุคคลใน
     ยุคเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ 5

สุรพงษ์ มาลี

วารสารข้าราชการปี 48 ฉบับที่ 4ฯ

8 สิงหาคม 2548

6.  คู่มือการจัดทําประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

http://www.gprocurement.go.th

24 กุมภาพันธ์ 2549

7.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

22 พฤศจิกายน 2549

8.  เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

22 พฤศจิกายน 2549

9.  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่

-

-

22 พฤศจิกายน 2549

10. การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

11. การบริหารราชการแบบบูรณาการ

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

12. การบริหารความรู้

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

13. การจัดทำบัญชีต้นทุน

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

14. การประเมินความคุ้มค่า

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

15. การกระจายอำนาจการตัดสินใจ

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

16. ศูนย์บริการร่วม

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

17. การทบทวนภารกิจและการสอบทานกำลังคน

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

18. e_Government

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

19. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

20. การเพิ่มผลผลิต (Productivity improvement)

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

21. การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และ
     การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ข้าราชการ

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

22. การบริหารคุณภาพโดยรวม

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

23. คู่มือการปฏิบัติงาน

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

24. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

25. การบริหารความเปลี่ยนแปลง

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

26. ความคิดไร้ขีดจำกัด

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

27. การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

28. การบริหารความเสี่ยง

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

29. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

30. การจัดการความรู้ (KM)

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

31. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
    โดย รศ. ดร.พสุ เดชะรินทร์ และคณะ

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

21 มกราคม 2551

32. แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Maps)
     โดย พิมาดา  เชื้อสกุลวนิช (ก.พ.ร.)์

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

-

33. องค์ความรู้อื่น ๆ ของ ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.