เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มุ่งมั่นในการผลักดันนโยบายอุดมศึกษา…