เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเครือข่ายเชิงปรเด็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเครือข่ายเชิงปรเด็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอ Best Practice ” แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจากตัวแทนภูมิภาค ทั้ง 9 ภูมิภาค เข้าร่วมนำเสนอ best practice ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 820 คน 15 กันยายน 2560

Continue Reading