คณะอนุกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อดำเนินการกิจกรรม 5ส

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานได้มอบนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามลำดับ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงออกประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะทำงานชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อดำเนินการกิจกรรม 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์

ชุดปัจจุบันประกอบด้วย

  1. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                             ที่ปรึกษา
  2. รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                        ประธานคณะอนุกรรมการ
  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                อนุกรรมการ
  4. หัวหน้าฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์                       อนุกรรมการ
  5. หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์                         อนุกรรมการ
  6. หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                  อนุกรรมการ
  7. นายสุเทพ โลหณุต                                           อนุกรรมการ
  8. นายวสันต์ เมฆประยูร                                        อนุกรรมการ
  9. นางบุษราภรณ์ เผ่าละออ                                    อนุกรรมการ
  10. นางสาวพฤษดี พินิจพงษ์                                    อนุกรรมการ
  11. นายประสาน บรรจงปรุ                                       อนุกรรมการ
  12. นายโกเมณ ดกโบราณ                                       อนุกรรมการ
  13. นางพนัชธนัญ สระแกทอง                                  อนุกรรมการและเลขานุการ
  14. นางแสงดาว เลียบกระโทก                                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่

  1. กำหนดแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
  2. กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
  3. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  4. ติดตามผลและรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
  5. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

คณะอนุกรรมการฯ มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

2. คณะทำงานฝ่ายประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย

  1. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                        เป็น    ประธานคณะทำงาน
  2. รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                   เป็น    รองประธานคณะทำงาน
  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                           เป็น    คณะทำงาน
  4. หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์                    เป็น    คณะทำงาน
  5. นางแสงดาว เลียบกระโทก                            เป็น    คณะทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงานฝ่ายประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ดังนี้

  1. กำหนดมาตรฐาน แบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงคู่มือปฏิบัติกิจกรรม 5ส
  2. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
  3. ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานมอบหมาย

3. คณทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย

  1. รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                          ประธานคณะคณะทำงาน
  2. หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                    คณะทำงาน
  3. นายสุเทพ โลหณุต                                             คณะทำงาน
  4. นายวสันต์ เมฆประยูร                                          คณะทำงาน
  5. นางพนัชธนัญ สระแกทอง                                    คณะทำงานและเลขานุการ
  6. นางแสงดาว เลียบกระโทก                                   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส
  2. กระตุ้นให้มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
  3. จัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นในการดำเนินกิจกรรม 5ส
  4. รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานมอบหมาย

4. คณะทำงานฝ่ายวิชาการ 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย

  1. รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                           ประธานคณะทำงาน
  2. หัวหน้าฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์                          คณะทำงาน
  3. หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                     คณะทำงาน
  4. นายโกเมณ ดกโบราณ                                         คณะทำงาน
  5. นายประสาน บรรจงปร                                          คณะทำงาน
  6. นางบุษราภรณ์ เผ่าละออ                                       คณะทำงาน
  7. นางสาวพฤษดี พินิจพงษ์                                       คณะทำงาน
  8. นางพนัชธนัญ สระแกทอง                                     คณะทำงานและเลขานุการ
  9. นางแสงดาว เลียบกระโทก                                    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ ดังนี้

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ประสานการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส
  2. กระตุ้นให้มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
  3. รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานมอบหมาย


ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556