มาตรฐาน 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมวด ก. ผู้บริหาร

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 5ส

  1. มีจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลาเพื่อให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 5ส
  2. มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
  3. ผู้บังคับบัญชาเข้าใจหลักปฏิบัติ 5ส เป็นแบบอย่างการปฏิบัติกิจกรรม 5ส

หมวด ข. บุคลากร

1. บุคลากร

  1. บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อยืดไม่มีปก หรือรองเท้าแตะ
  2. มีการแขวน/ติดบัตรประจำตัวบุคลากร

หมวด ค.พื้นที่สำนักงาน

1. โต๊ะทำงาน/ลิ้นชัก/เก้าอี้

  • บนโต๊ะทำงานสะอาด ไม่ติดสติกเกอร์ เทปใส หรือกระดาษต่างๆ
  • มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีจำนวนเท่าที่จำเป็นตามที่กำหนดในตารางที่ 1 และจัดวางอย่างเป็นระบบ
  • อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้เช่นที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่ ที่เหลาดินสอ ที่ตัดกระดาษ ที่เย็บ กระดาษขนาดใหญ่ให้จัดวางที่โต๊ะกลางเพื่อใช้งานร่วมกัน
  • เอกสารรอดำเนินการจัดใส่ชั้นเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
  • บนโต๊ะทำงานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 1 อย่าง
  • ใต้โต๊ะทำงานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ หรือถังขยะขนาดเล็ก 1 ใบ
  • กำหนดให้ 2 ลิ้นชักจากข้างล่างของโต๊ะทำงานใช้เก็บของส่วนตัว และติดป้ายของส่วนตัว
  • นอกเวลางาน ไม่มีเอกสาร หรือสิ่งของใดๆ วางไว้บนโต๊ะ ยกเว้น ตะแกรงรับ – ส่งเอกสาร กล่องฉาก โทรศัพท์ กล่องกระดาษบันทึก แจกัน/ต้นไม้เล็กๆ และป้ายยินดีต้อนรับ เท่านั้น

ตารางที่ 1 รายการและจำนวนของอุปกรณ์เครื่องเขียนประจำโต๊ะทำงาน

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1. ปากกาน้ำเงิน 1 ด้าม
2. ปากกาดำ 1 ด้าม
3. ปากกาแดง 1 ด้าม
4. ดินสอ 1 แท่ง
5. ยางลบดินสอ ยางลบหมึก (อย่างละ) 1 ก้อน
6. ที่เย็บกระดาษ 1 อัน
7. ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ 1 ดัน
8. ลวดเย็บกระดาษ 1 กล่อง
9. ไม้บรรทัด 1 อัน
10. ที่เจาะกระดาษ 1 อัน
11. ที่หนีบกระดาษ (ทุกขนาด) 2 อัน
12. ปากกาสะท้อนแสง 2 แท่ง/สี
13. กรรไกร 1 อัน
14. มีด 1 เล่ม
15. ภาชนะใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน 1 อัน
16. กาวแท่ง 1 แท่ง
17. น้ำยาลบคำผิด 1 ชุด
18. แท่นวางเทปใส 1 อัน
19. โทรศัพท์ 1 เครื่อง
20. กล่องใส่กระดาษบันทึก 1 กล่อง
21. ตรายาง/ที่แขวน/แท่นประทับตรา - ตามความจำเป็น
22. ตะแกรงงาน 2 ชั้น 1 ชุด/ตามจำเป็น
23. ปฏิทินตั้งโต๊ะ 1 อัน
24. เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง
25. กล่องฉาก 2 กล่อง

หมายเหตุ รายการข้างต้นไม่จำเป็นต้องมีทุกคน แต่ให้พิจารณาตามความจำเป็นความถี่และความต้องการใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  1. วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และคำนึงถึงความปลอดภั
  2. สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย
  3. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณพื้นที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์
  4. ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมในคอมพิวเตอร์
  5. ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับประกันของเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์
  6. ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์
  7. นอกเวลางาน ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์บนโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ มีจำนวนตามที่กำหนดในตาราง

ตารางที่ 2 รายการและจำนวนอุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1. กล่องใส่ diskette หรือ CD 1 กล่อง
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด
3. ถาดวางกระดาษ 1 ชุด

3. ตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ

  1. ติดหมายเลขตู้เอกสาร บริเวณด้านหน้าตู้
  2. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยการทำดัชนีควบคุมเอกสาร แยกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน
  3. แฟ้มเอกสารต่างๆ คู่มือ หนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง จัดวางให้เป็นระเบียบโดยหันด้านสันออก
  4. เอกสารภายในตู้ที่ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ และติดป้ายบอกไว้ด้านในตู้
  5. ไม่วางสิ่งของต่างๆ บนตู้เก็บเอกสาร และชั้นวางของเหนือระดับสายตา
  6. ไม่วางอาหาร และเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสาร
  7. อุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ภายในตู้และบนตู้ต้องสะอาด

4. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน

  1. สายโทรศัพท์ อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  2. สติกเกอร์ เทปใส กระดาษ ประกาศต่างๆ ให้ติดบนบอร์ดที่จัดไว้เท่านั้น
  3. หน้าต่าง ประตู พื้น ทางเดิน ฝ้าเพดาน สะอาด ไม่ชำรุด ไม่มีคราบสกปรก

5. พื้นที่ถ่ายเอกสาร

  1. ติดป้ายชื่อพื้นที่
  2. ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
  3. ให้ติดคำแนะนำต่างๆ ไว้ในบริเวณที่จัดไว้
  4. ห้องสะอาด มีกระดาษถ่ายเอกสารทุกขนาด และอุปกรณ์ที่จำเป็น ติดป้ายบอกอย่างชัดเจน
  5. เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6. ห้องครุภัณฑ์สำรอง

  1. ติดป้ายชื่อห้อง
  2. มีการแยกประเภทวัสดุ และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  3. มีการแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีที่ใส่เศษซากวัสดุเพื่อนำส่งคืนวัสดุ
  4. เก็บครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใช้งานได้ และประเภทที่ชำรุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  5. มีทะเบียนรายการพัสดุ และครุภัณฑ์แยกตามประเภท

7. ห้องประชุม

  1. ติดป้ายชื่อห้อง
  2. ติดชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ทำหน้าที่รับจองห้องประชุม จัดห้องประชุม เตรียมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  3. ไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับการอยู่ในห้องประชุม
  4. กระดานสำหรับเขียนในห้องประชุมสะอาด มีอุปกรณ์เครื่องเขียน แปรงลบประดาน และอื่นๆ ที่จำเป็น
  5. โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อย
  6. จัดทำป้ายแสดงการจองห้องประชุม และป้าย "ว่าง / ไม่ว่าง" ติดไว้ในที่เหมาะส

8. พื้นที่รับแขกด้านหน้า เคาน์เตอร์บริการ

  1. พื้นที่สะอาด
  2. มีการจัดวางเอกสารบริการอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย

9. ห้องน้ำและบริเวณหน้าห้องน้ำ

  1. ติดป้ายประเภทห้องน้ำให้เห็นชัดเจน ที่บริเวณประตูหน้าห้องน้ำ
  2. ไม่วางของบริเวณหน้าห้องน้ำ
  3. สะอาดปราศจากกลิ่น
  4. หน้ากระจกในห้องน้ำมีไม้ประดับและสบู่
  5. ไฟ พัดลมดูดอากาศ และอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

10. บอร์ดประชาสัมพันธ์

  1. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน และเป็นระเบียบ
  2. บอร์ดสะอาด

11. บอร์ด 5ส

  1. ติดป้ายชื่อ กิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือชื่อกลุ่ม
  2. มีแผนผังโดยรวมของพื้นที่ 5ส และแสดงพื้นที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลงาน
  3. กำหนดเป้าหมายของกิจกรรม 5ส
  4. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส
  5. มีมาตรฐาน 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์
  6. มีสถิติการสะสางประจำปี
  7. มีภาพถ่ายแสดงพื้นที่ก่อนทำ 5ส และหลังทำกิจกรรมเป็นระยะๆ
  8. มีแผนปฏิบัติกิจกรรม

12. ระบบป้องกันอัคคีภัย

  • มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร
  • มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 2 เดือน และประสานงานกับส่วนอาคารสถานที่หากตัววัดความดันของถังดับเพลิงลดต่ำกว่าค่าที่กำหนด

13. ประตูหนีไฟ

  1. บริเวณประตูหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
  2. ประตูหนีไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถปิด – เปิด และล็อกได้

14. ห้องเครือข่ายหลัก (Main Computer)

  1. ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
  2. โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อย
  3. สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหายควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
  4. สายโทรศัพท์ Optic Cable และสาย UTP เก็บให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  5. มีแผนผังการจัดวางเครื่องแม่ข่ายต่างๆ ตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) ตู้Rack และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
  6. มีชื่อบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย ตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)

15. ชั้นวางหนังสือ

  1. ติดป้ายแสดงรายการหนังสือ หรือเอกสารที่อยู่ในตู้ไว้ด้านหน้าตู้
  2. แฟ้มเอกสารต่างๆ คู่มือหนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง จัดวางให้เป็นระเบียบ

16. ห้องสันทนาการ

  1. จัดเก็บจาน ชาม ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ ชุดเครื่องดื่ม ให้เป็นระเบียบ
  2. สะอาด ถูกสุขอนามัย
  3. ไม่วางสิ่งของที่ไม่จำเป็นใดๆ บนโต๊ะอาหารหลังการใช้งาน

17. บริเวณทางเดินภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

  1. สะอาด ไม่วางสิ่งกีดขวางทางเดิน
  2. ถ้าวางต้นไม้ ควรวางให้เป็นระเบียบ และสวยงาม
  3. ควรมีแสงสว่างเพียงพอ

18. ห้องซ่อมบำรุงโทรศัพท์

  1. วางโทรศัพท์ในจุดที่จัดไว้สำหรับซ่อม
  2. รักษาความสะอาดของบริเวณซ่อมอยู่เสม
  3. จัดอุปกรณ์ซ่อมเป็นระเบียบ ใช้งานได้ง่าย

19. ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์รอจำหน่าย

  1. มีการแยกประเภทครุภัณฑ์ และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  2. เก็บครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยเป็นประเภทที่ชำรุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  3. มีทะเบียนรายการพัสดุ และครุภัณฑ์แยกตามประเภท

20. ห้องพัสดุ ชั้น 1

  1. มีการเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  2. แยกประเภทครุภัณฑ์เพื่อการค้นหาที่สะดวก

21. ห้องโถงใต้บันได

  1. เก็บอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ
  2. สะอาด
  3. ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน

22. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 8 อาคารเรียนรวม 1-2

  1. ติดป้ายชื่อห้อง และผู้รับผิดชอบ
  2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อย
  3. อุปกรณ์สำหรับให้บริการผู้สอนจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้งาน
  4. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นระเบียบเรียบร้อย

23. ห้องบริการพิมพ์งาน อาคารเรียนรวม 1-2

  1. ติดป้ายชื่อห้อง และผู้รับผิดชอบ
  2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อย
  3. อุปกรณ์สำหรับให้บริการนักศึกษาต้องมีเพียงพอพร้อมใช้งาน และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

24. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง

  1. จากการตรวจครั้งก่อนมีการปรับปรุงพื้นที่ตามข้อเสนอแนะ


ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556