กิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์


     กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพทุกประเภท จะเห็นได้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่จะผ่านระบวนการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ด้วยกันทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญของงานนี้ จึงผลักดันให้ดำเนินกิจกรรม 5ส มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพทุกระบบ จะเห็นได้จากตัวชี้วัดของระบบคุณภาพจะมีกิจกรรม 5ส เป็นเป้าหมายคุณภาพที่สำคัญ ซึ่งมีผลในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดคุณภาพในการผลิตนักศึกษาให้สังคมได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ และเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้สะดวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกันทั้งระบบ แต่การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพระดับใดนั้นต้องอาศัยความตั้งใจจริง ความอดทน ความสามารถและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเป็นสำคัญ ความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม 5ส นี้ จะเป็นบันไดให้พวกเราชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับการกล่าวถึงความร่วมใจกันสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสู่สังคมตลอดไป

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556