การพัฒนา 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะอนุกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อดำเนินการกิจกรรม 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนประจำปี สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินแล้ว ดังต่อไปนี้

 1. กำหนดคำขวัญ
 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 5ส และพื้นที่รับผิดชอบแก่บุคลากร
 3. จัดทำคู่มือและมาตรฐาน 5ส
 4. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การทำ 5ส ของศูนย์ฯ
 5. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในศูนย์ฯ
 6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ
 7. นำคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาดูงาน 5ส นอกสถานที่
 8. การนำระบบบริหารจัดการมาใช้ในหน่วยงาน
 9. สถิติการสะสางจากการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ผ่านมา

1. กำหนดคำขวัญ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดให้มีการกำหนดคำขวัญของหน่วยงานขึ้นในปี พ.ศ. 2551 คำขวัญ คือ “ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา 5ส”

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 5ส และพื้นที่รับผิดชอบแก่บุคลากร

คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมและชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 5ส และแจ้งพื้นที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทราบเป็นประจำทุกปี โดยพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

 • พ.ศ. 2543-2551 เริ่มดำเนินกิจกรรม 5ส ในพื้นที่การทำงานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ และพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารวิจัยรวมไปถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
 • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ดำเนินกิจกรรม 5ส ในพื้นที่การทำงานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ และพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์คอมพิวเตอร์ ครอบคลุม ชั้น 1 และ ชั้น 2 รวมไปถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2

3. จัดทำคู่มือและมาตรฐาน 5ส

คณะอนุกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรม 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำคู่มือและมาตรฐาน 5ส เพื่อแจกจ่ายให้กับแต่ละฝ่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์

4. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การทำ 5ส ของศูนย์ฯ

คณะอนุกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรม 5ส ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำบอร์ดกิจกรรม 5ส เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจกิจกรรม 5ส มากยิ่งขึ้น จำนวน 1 บอร์ด

5. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในศูนย์ฯ

5.1 การประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประเภทบุคคล

5.2 การประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประเภทกลุ่ม

6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยคณะอนุกรรมการฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี

7. นำคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาดูงาน 5ส นอกสถานที่

คณะอนุกรรมการฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรม 5ส ดังนี้

 1. พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 2. พ.ศ. 2550 บริษัทโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ต.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 3. พ.ศ. 2550 บริษัทโตโยต้าไทยเย็น นครราชสีมา
 4. พ.ศ. 2550 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. พ.ศ. 2552 บริษัทเจียเม้งจำกัด นครราชสีมา
 6. พ.ศ. 2552 บริษัท เอ็นโอเคพรีซิชั่นคอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. การนำระบบบริหารจัดการมาใช้ในหน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้นำระบบบริหารจัดการมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในหน่วยงานและขยายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทำให้ลดการใช้กระดาษมากขึ้น ระบบบริหารจัดการประกอบด้วย

ระบบงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์

 1. ระบบแจ้งซ่อมและขอใช้บริการ One Stop Services

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์คอมพิวเตอร์

 1. ระบบลงทะเบียนครุภัณฑ์ Registration Equipment System
 2. ระบบลงทะเบียนยืม-คืนครุภัณฑ์ Borrowed Equipment System
 3. ระบบจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ Supply Equipment System
 4. ระบบเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ Disbursement Equipment System
 5. ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน และพิมพ์ใบลา/ขอหยุดงาน Works Calendar and Request for Eave
 6. ระบบปฏิทินการปฎิบัติงาน Schedule System
 7. ระบบทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร Documentation System
 8. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ E-Booking
 9. ระบบจองรถ car reservation System
 10. ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting

9. สถิติการสะสางจาการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ผ่านมา

ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – ปี พ.ศ. 2555

 • ปี พ.ศ. 2549 จัดกิจกรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2549

เมื่อสะสางแล้วมีวัสดุคงเหลือดังนี้

  1. กล่องกระดาษ                                    น้ำหนักประมาณ     300   กิโลกรัม
  2. กระดาษเสีย 2 หน้า                             น้ำหนักประมาณ     100   กิโลกรัม
  3. อื่นๆ (กระดาษสี, แผ่นโฆษณา)              น้ำหนักประมาณ       50   กิโลกรัม

 • ปี พ.ศ. 2550 ไม่มีการจัดกิจกรรม

 • ปี พ.ศ. 2551 จัดกิจกรรม วันที่ 12 กันยายน 2551

เมื่อสะสางแล้วมีวัสดุคงเหลือดังนี้

  1. ผ้าคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                 จำนวน     305   ชิ้น
  2. ผ้าคลุมคีย์บอร์ด                                              จำนวน       10   ชิ้น
  3. แผ่นรองเมาส์                                                  จำนวน     173   แผ่น
  4. กล่องกระดาษ                                     น้ำหนักประมาณ     300   กิโลกรัม
  5. กระดาษเสีย 2 หน้า                              น้ำหนักประมาณ     100   กิโลกรัม

 • ปี พ.ศ. 2552 จัดกิจกรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2552

เมื่อสะสางแล้วมีวัสดุคงเหลือดังนี้

  1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ดี/ชำรุด)                            จำนวน     123   ตัว
  2. กล่องกระดาษ                                     น้ำหนักประมาณ     100   กิโลกรัม
  3. กระดาษเสีย 2 หน้า                              น้ำหนักประมาณ     200   กิโลกรัม
  4. รีฟิวส์หมึกเครื่องพิมพ์                                        จำนวน     120   ตัว

 • ปี พ.ศ. 2553 จัดกิจกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2553

เมื่อสะสางแล้วมีวัสดุคงเหลือดังนี้

  1. เศษกระดาษขาวดำ                                            น้ำหนัก      74   กิโลกรัม
  2. กล่องกระดาษ                                                   น้ำหนัก      55   กิโลกรัม
  3. เศษกระดาษเสีย                                                น้ำหนัก    467   กิโลกรัม
  4. อื่นๆ                                                               น้ำหนัก   1,407   กิโลกรัม

 • ปี พ.ศ. 2554 จัดกิจกรรม วันที่ 30 กันยายน 2554

  1. ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2554 มีการโอนย้ายครุภัณฑ์และจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลดังนี้
  2. 1.1. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (ซ่อมบำรุง)                          จำนวน     113   ตัว

   (ส่งคืนส่วนพัสดุเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เพื่อบริจาคแก่หน่วยงานภายนอก)

   1.2. โอนย้ายเก้าอี้และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

   1.2.1 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์                                  จำนวน      56   ตัว

   1.2.2 เก้าอี้คอมพิวเตอร์                                     จำนวน      10   ตัว

   1.3. คงเหลือครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ที่สามารถโอนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ จำนวน 20 ตัว

   1.4 เดือนตุลาคม 2553 ร่วมกับส่วนพัสดุจำหน่ายรีฟิวส์หมึกเครื่องพิมพ์ (ใช้งานแล้ว) จาก 120 ตัว ขายได้ 89 ตัว เป็นเงิน 8,400.-บาท ที่เหลือ 36 ตัว เป็นรีฟิวส์หมึกเล็ก ซึ่งขายไม่ได้ และชำรุดบริษัทฯไม่รับซื้อ

   1.5 วันที่ 22 เมษายน 2554 ร่วมกับส่วนพัสดุจำหน่ายกล่องกระดาษเก่า น้ำหนัก 279 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,575.50 บาท

  3. คงเหลือวัสดุรีไซเคิล รอจำหน่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  4. 2.1 กล่องกระดาษ                                         น้ำหนักประมาณ     100   กิโลกรัม

   2.2 รีฟิวส์หมึกเครื่องพิมพ์ (ใช้งานแล้ว)                         ประมาณ     200   ตัว

 • ปี พ.ศ. 2555 จัดกิจกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2555

เมื่อสะสางแล้วมีวัสดุคงเหลือดังนี้

  1. โต๊ะสำนักงาน                                                        จำนวน        3   ตัว
  2. กล่องกระดาษ                                           น้ำหนักประมาณ     300   กิโลกรัม
  3. กระดาษเสีย 2 หน้า (คัดแยกดี)                     น้ำหนักประมาณ     500   กิโลกรัม
  4. กระดาษเสียรวม                                         น้ำหนักประมาณ     300   กิโลกรัม
  5. รีฟิวส์หมึกเครื่องพิมพ์                                              จำนวน     147   ตัว
  6. เหล็กคั่นหนังสือ                                                     จำนวน       12   ชิ้น
  7. วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                              น้ำหนักประมาณ     100   กิโลกรัม
  8. หนังสือคอมพิวเตอร์ (อายุเกิน 10 ปี)                           จำนวน      50   เล่ม
  9. แฟ้มเอกสาร 1”, 2”, 3”                                            จำนวน      30   แฟ้ม
  10. แฟ้มแขวน                                                             จำนวน      20   แฟ้ม

 • ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

ได้จำหน่ายกล่องกระดาษและวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ             เป็นเงิน    3,880.-   บาท

 • ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ได้จำหน่ายรีฟิวส์หมึกเครื่องพิมพ์                                        เป็นเงิน    4,840.-   บาท


ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556