วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็วขึ้น  โดยใช้กิจกรรม 5ส สิ่งที่คาดหวังจากการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มีดังต่อไปนี้

  • รู้จักสะสาง จัดระเบียบพื้นที่ในการทำงานให้สะอาด สะดวก และมีพื้นที่ว่างมากขึ้น   
  • สามารถค้นเอกสารได้รวดเร็ว และจัดเก็บเข้าที่หลังจากใช้งาน  
  • บุคลากรทุกระดับมีการสร้างระเบียบวินัยให้ตนเองและหน่วยงาน 
  • มีการทำงานเป็นทีม และทุกคนมีส่วนร่วม 
  • ลดการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน มีความปลอดภัยมากขึ้น
  • กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการทำงาน
  • มีระบบการทำงานที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556