พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำหน่วยงาน (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

พื้นที่ที่รับผิดชอบและพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

พื้นที่รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบ อาคาร ชั้น
ห้องเก็บพัสดุรอจำหน่าย ชั้น 1        นายโกเมณ,
       นายนพดล,
       น.ส.เฉลียว
วิจัย ชั้น 1
ห้องโถงใต้บันได ชั้น 1        นายศิริพงษ์,
       นายเสมา
วิจัย ชั้น 1
บริเวณห้องน้ำ ชั้น 1        นายณัฐพันธ์,
       นายสมชาย,
       นางพนัชธนัญ
วิจัย ชั้น 1
บอร์ด 5ส        นางพนัชธนัญ,
       นางแสงดาว
วิจัย ชั้น 2
บอร์ดประชาสัมพันธ์        น.ส.ปัทมา,
       นางแสงดาว
วิจัย ชั้น 2
ระบบป้องกันอัคคีภัย        นายสมบัติ,
       นายวสันต์
วิจัย ชั้น 2
พื้นที่รับแขกด้านหน้าเคาน์เตอร์บริการ        นางอุไร,
       นางสายสุนีย์
วิจัย ชั้น 2
บริเวณห้องน้ำ ชั้น 2        นายณัฐพันธ์,
       นายสมชาย,
       นางพนัชธนัญ
วิจัย ชั้น 2
ห้องประชุม 2 ห้อง ชั้น 2        น.ส.ปัทมา,
       นางแสงดาว
วิจัย ชั้น 2
พื้นที่บริการผู้บริหาร        น.ส.ปัทมา,
       นางแสงดาว
วิจัย ชั้น 2
พื้นที่ถ่ายเอกสาร        นางพนัชธนัญ,
       นางแสงดาว
วิจัย ชั้น 2
ประตูทางหนีไฟ        นายสุเทพ,
       นางราตรี
วิจัย ชั้น 2
ห้องเครือข่ายหลัก (Main Server)        นายอำนาจ,
       นายวสันต์
วิจัย ชั้น 2
ห้องเก็บพัสดุ ชั้น 2        นายปุณณรัตน์,
       นายวชิรา
วิจัย ชั้น 2
ห้องสันทนาการ        นายณัฐวัฒน์,
       น.ส.วิลาสิณี
วิจัย ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 4 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
เรียนรวม 1 ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 8 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
เรียนรวม 2 ชั้น 1


ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2556