ขอบเขตกิจกรรม 5ส

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เริ่มดำเนินกิจกรรม 5ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้กำหนดขอบเขตในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้

  • พ.ศ. 2543-2551 เริ่มดำเนินกิจกรรม 5ส ในพื้นที่การทำงานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ และพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์คอมพิวเตอร์  ครอบคลุม ชั้น 1 และ ชั้น 2  รวมไปถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2
  • พ.ศ. 2552 ดำเนินกิจกรรม 5ส ในพื้นที่การทำงานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ และพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์คอมพิวเตอร์  ครอบคลุม ชั้น 1 และ ชั้น 2  รวมไปถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2


ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556