นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์


ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์

เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเจตจำนงให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงเห็นสมควรนำกิจกรรม 5ส มาใช้ในการดำเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

  1. ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 5ส มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  2. ให้ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นผู้นำสำคัญในการสนับสนุนและแนะนำการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เกิดผลในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมีการติดตาม กำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด และให้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่จะต้องกระทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 5ส ประจำหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในให้มีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556


(รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์    ศรีแก้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556