ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์


คณะอนุกรรมการ 5ส ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-221919