ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงประกาศวันที่ 15-19 ก.ค.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ผู้เข้าชมวันนี้
:
7
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
695
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
33953
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


Click here to Download Internet Explorer 11<<กลับสู่หน้าหลัก>>


                                        <<คลิกดูภาพใหญ่>>
  

    download เอกสารประกอบหลังการอบรม และส่งข้อมูล
       ให้งาน QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายใน 14 ธ.ค. 61

        (upload 5 พ.ย. 2561)


 
  Video การอบรม
         (upload 26 ต.ค. 2561)

 
  ภาพกิจกรรมการอบรม (facebook มทส.)
        
(upload 18 ต.ค. 2561)

    download เอกสารประกอบการอบรม
         (upload 17 ต.ค. 2561)

   
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรม
       เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “
Self Assessment หน่วยงานสนับสนุน
       และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี”
 โดยได้รับเกียรติ
       จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
       1. ผศ.เสาวลักษณ์
  สุขประเสริฐ 
           (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            EdPEx Assessor และ TQA Assessor
       2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล 
            (EdPEx Assessor และ TQA Assessor)     
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารและหน่วยงาน
   เกี่ยวกับการนำเกณฑ์ 
TQA มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
   องค์กรและพัฒนาหน่วยงาน
  ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 
   ณ ห้องสุรนารี
 ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ >>>
   (ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. และเริ่มเวลา 09.00 น.)

    
   หมายเหตุ :
     1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม

         1) คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562   
   สามารถ download คู่มือฯ ได้ที่นี่

              ทั้งนี้ คู่มือ TQA งาน QA ได้สำเนาให้หน่วยงานละ 1 เล่ม   
   สำหรับศูนย์ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมมากให้ศูนย์ละ 2 เล่ม


         2) ศูนย์ สถาบัน และเทคโนธานี

              (1) โครงร่างองค์กร
              (2) ตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในหมวด 7
   ผลลัพธ์ (EdPEx/TQA)

              (3) แผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน
             (ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง        
   “การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร”
    เมื่อวันที่ 5-6 ก.ค. 61)


         3) Notebook สำหรับใช้ในการอบรม 

 
    2.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook  1 เครื่อง/กลุ่ม  
          << ดูกลุ่มของหน่วยงาน>><<คลิกดูภาพใหญ่>>

 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    “Self Assessment มหาวิทยาลัย และสำนักวิชา”
   
ให้กับผู้บริหารและสำนักวิชา ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561
    ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร มทส.        
    โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   
    (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA
     Assessor) เป็นวิทยากรอบรม ดังกำหนดการ  

   หมายเหตุ :
    1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
           1) เอกสาร : โครงร่างองค์กร ตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
             ในหมวด 7 ผลลัพธ์ (EdPEx) และแผนพัฒนาองค์กรของสำนักวิชา
             (ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
             การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร”
             เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561)

        2) Notebook สำหรับใช้ในการอบรม 


    2. 
ศึกษาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
        (file zip) ได้ที่นี่
 


      3.  ศึกษาเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561
   
     4.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook  2 เครื่อง/กลุ่ม
(8 กลุ่ม)


<<คลิกดูภาพใหญ่>>

 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    ให้กับผู้บริหารและสำนักวิชา ณ ห้องประชุม VIP 2-3
    ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์   
    สุขประเสริฐ (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA
     Assessor) เป็นวิทยากรอบรมดังนี้

     1. “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”
           วันที่ 3-4 กันยายน 2561 
ดังกำหนดการ 1 
           (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)

     2. “Self Assessment มหาวิทยาลัย และสำนักวิชา”
          วันที่ 12-13 กันยายน 2561
ดังกำหนดการ 2 

     3. - download เอกสารประกอบการอบรม
         - ภาพกิจกรรม
          - กำหนดการ  

   หมายเหตุ :
    1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
       1) เอกสาร

                - วันที่ 3-4 ก.ย. 61     : รายงานการประเมินตนเองของสำนักวิชา
                - วันที่ 12-13 ก.ย. 61  : โครงร่างองค์กร ตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
                   ในหมวด 7 ผลลัพธ์ (EdPEx) และแผนพัฒนาองค์กรของสำนักวิชา
     (ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ Gap
                  Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561)
       2) Notebook สำหรับใช้ในการอบรม 

    2.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook ดังนี้
          - วันที่ 3-4 ก.ย. 61      :  2 เครื่อง/กลุ่ม 
          - วันที่ 12-13 ก.ย. 61  :  1 เครื่อง/กลุ่ม


 
                                <<คลิกดูภาพใหญ่>>

      ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมหลักสูตร
      “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์   
        AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA”  

        ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2
        สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ  (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)

     ภาพกิจกรรม facebook มทส.
(upload 18 ก.ค. 2561)

     Video และ download เอกสารประกอบการอบรม
       
  (upload 18 ก.ค. 2561)

   หมายเหตุ :
    1. ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมจะได้รับการขึ้นบัญชี
        เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

    2.
เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
        1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ
            CUPT QA ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
            สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
             มหาวิทยาลัยก้าวหน้า *
        2) Desktop Assessment * 
        3) คู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme
             Level  Version 3.0

        4)  Laptop สำหรับใช้ในการอบรม 
    3.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 

       * งาน QA ได้จัดส่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

********************************************
   สอบถามข้อมูลได้ที่ : งาน QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
                                    โทร : 4045-(6)  โทรสาร : 4040

                                    e-mail : sutqa@sut.ac.th<<คลิกดูภาพใหญ่>>


       ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
       “การวิเคราะห์ Gap Analysis
เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” 
          ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 214 ชั้น 2
          อาคารสุรพัฒน์ 1

        
(upload facebook มทส. 7 ก.ค. 2561)

     
 
Video และ เอกสารประกอบการอบรม
           

     
 
 กำหนดการ  
           (upload 5 ก.ค. 2561)

********************************************

                                    <<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ภาพกิจกรรมการบรรยาย 
         "การนำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการประกัน
          คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

          โดย อาจารย์กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์  (ผู้ตรวจประเมินรางวัล
          คุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
          และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
          วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น 1 
          สุรสัมมนาคาร 

       เอกสารและ Video การบรรยาย

       กำหนดการ  

          (upload 8 พ.ค. 2561)

   

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
ปีการศึกษา 2559      

     รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
       ปีการศึกษา 2559
  (upload 9 พ.ค. 61)
       (Senior Assessor, Junior Assessor, Novice Assessor      
       และ Apprentice-C Assessor)
                

     ข้อมูลรายชื่อผู้ประเมินทุกระดับ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา >>>


ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบ
       การประเมินของ CUPT QA

     ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบ
       การประเมินของ CUPT QA (1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี)
                
        (upload 9 พ.ค. 61)

      แบบตอบรับความสนใจเข้าร่วมการประเมินหลักสูตรตามระบบ
        CUPT QA เต็มรูปแบบ ตามความสมัครใจของหลักสูตร
    

          (upload 21 ก.พ. 61)

 

<<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
   
         วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
          - ช่วงเช้า : การบรรยาย
          - ช่วงบ่าย : workshop

         (upload 18 เม.ย. 2561 โดย facebook มทส.)

      Video การอบรม >>

 
      กำหนดการ >>> 

          (upload 10 เม.ย. 2561)


      การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ        ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2559

    1. เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้  (AFI) จากผลการประเมินคุณภาพ
          การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559   


    2. แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าตามมาตรการของ
          หน่วยงาน จากผลการประเมินฯ ภายในหน่วยงาน
          ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน   


         (upload 8 มี.ค. 61)

เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
       การศึกษา ทปอ. (CUPT QMS Committee)

    เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
       การศึกษา ทปอ. (CUPT QMS Committee)
       เรื่อง "การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการอบรม
       หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ. ประจำปี 2560 
       วันที่ 23-24 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
   

  

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับสถาบัน)

    1.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
          (ระดับสถาบัน) มทส. ปีการศึกษา 2559
              (upload 14 ธ.ค. 60)

    2. - รายการเอกสารสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพ
            การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

           (upload 11 พ.ย. 60)

         - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
            ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
           (upload 27 พ.ย. 60)

   3.  คำสั่งฯ ที่ 1247/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
        คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส.
        ปีการศึกษา 2559
 (upload 5 พ.ย. 60)

   4.  กำหนดการประเมินฯ  ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
        ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ย. 2560
           (upload 5 พ.ย. 60)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
      รายชื่อผู้เข้าอบรม ดำเนินการด้าน TQA/EdPEx และ
        ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(upload 12 ก.ย. 60)
 
      ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
        ปีการศึกษา 2559

        - ระดับหลักสูตร   [แก้ไข AUN-6.7 สบวพ. (วิศวฯ แพทย์)]
           (แก้ไขข้อมูล 11 ก.ย. 60 )

        - ระดับหน่วยงานสนับสนุน
 

      ข้อมูลสำหรับเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559
  (upload 14 ส.ค. 60)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา)

   1. การประเมินฯ ระดับสำนักวิชา

         ข้อมูลการประเมินฯ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559
            และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

               (แก้ไขวันประเมิน สววศ. upload 22 ก.ย. 60)


         กำหนดการประเมินฯ  ระดับสำนักวิชาปีการศึกษา 2559
             ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. - 9 ต.ค. 2560
           
(แก้ไขวันประเมิน สววศ. upload  22 ก.ย. 60)


   2. การประเมินฯ ระดับหลักสูตร


          ข้อมูลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
           และรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ
(แก้ไข 7 ก.ย. 60)
               (เปลี่ยนแปลงวันหลักสูตรฯ การจัดการ ป.ตรี สวทส.)

          กำหนดการประเมินฯ  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
         
(แก้ไข 7 ก.ย. 60)
   


    3. สรุปช่วงเวลาการประเมินฯ ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา   
       ปีการศึกษา 2559 ตามระบบ CUPT QA
(upload 15 ส.ค. 60)

                           <<คลิกดูปฏิทินการประเมินฯ  ในรูป pdf >>

 

   4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา)
   

          (upload 10 ส.ค. 60)     

สำนักวิชา

ระดับหลักสูตร

ระดับสำนักวิชา

    1. วิทยาศาสตร์
( 5 ก.ย. 60)


    2. เทคโนโลยีสังคมและคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ หลักสูตร
การจัดการ (ป.ตรี)

(7 ก.ย. 60)


EdPEx

     3. เทคโนโลยีการเกษตร


( 5 ก.ย. 60)


    4. วิศวกรรมศาสตร์


(แก้ไข 25 ส.ค. 60)และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ สววศ.

(22 ก.ย. 60)


    5. แพทยศาสตร์และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันประเมินฯ หลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี)

(31 ส.ค. 60)


EdPEx


     6. พยาบาลศาสตร์และคำสั่งเปลี่ยนแปลง
กรรมการประเมินฯ

     7. ทันตแพทยศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (ระดับหน่วยงาน)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------   


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)

           เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


  
 

 ------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนใหญ่) 
        (.xlsx >>
) หรือ  (.pdf >><)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร 
          (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)

       - แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559
         จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุน (.xlsx >>
)หรือ (.pdf >>)
       
         (upload 2 ก.พ. 60)

 -------------------------------------------------------------------
   
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2559 (แผนย่อย) จำแนกตามกิจกรรม
        - ในรูป GanttChart (.xlsx >>
) หรือ (.pdf >>)
        - ในรูปตาราง (.docx >>
) หรือ (.pdf >>)

        
(upload 24 ม.ค. 60)
--

         ข้อมูลที่ผ่านมา 

    --------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  

 


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 
   
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..