การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
 
(The Council of the University Presidents Quality Assurance)

************************************************************************************************************************************

 

กลับสู่หน้าหลัก  
   

  Website ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
     (Council of University Presidents of Thailand : CUPT)
     http://a.cupt.net/index.php (แก้ไข 14 ส.ค. 2560)

  Facebook ทปอ. (แก้ไข 14 ส.ค. 2560)

  download คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค. 2559)
     (The Council of the University Presidents Quality Assurance)
: อ้างอิงจาก website ทปอ.
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 
video การอบรม
 (4 มี.ค. 59)

 
เอกสารประกอบการอบรม (file .zip) (4 มี.ค. 59)

 
ภาพกิจกรรมการอบรม
(4 มี.ค. 59)

 
กำหนดการอบรม
  (23 ก.พ. 59)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  Video และ PowerPoint การบรรยายฯ
 
  (6 ม.ค. 59)

 
  ภาพกิจกรรมการบรรยายฯ

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  ปีการศึกษา 2557
 

    คู่มือ AUN QA ฉบับภาษาอังกฤษ (ปี 2015)

 
  กำหนดการบรรยายฯ  
  (11 ธ.ค. 58)

 

                                                                                                                         ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2559