ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(ลงประกาศวันที่ 20-25 ก.พ. 63)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
11
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
3
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
107
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
40588
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
                เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
       Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


             Click here to Download Internet Explorer 11


  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   กำหนดการ  
   download ตารางแบบฟอร์ม Template Independent Review        โดยขอให้กรอกข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ “Evidence / Rationale”
       เลือกทำหมวด 2 หรือ หมวด 3  และทำทุกหัวข้อย่อย
       ในแต่ละหมวดที่เลือก (2.1-2.2 หรือ 3.1-3.2)
 


 
        (upload 3 มี.ค. 63)

    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561 (แยกตาม AUN-QA Sub-Criteria
สำนักวิชา และระดับการศึกษา)

     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
      ปีการศึกษา 2561 โดยแยกตาม AUN-QA Sub-Criteria       
      สำนักวิชา และระดับการศึกษา
 (file .zip)

        (upload 28 ก.พ. 63)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       ภาพกิจกรรม (link จาก facebook มทส.)
 

           (24 ก.พ. 63)
     PowerPoint การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
     Video และ mp3 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
        (3 มี.ค. 63)

     กำหนดการ  

 
        (upload 20 ก.พ. 63)

------------------------------------------------------------------------------------------------------     Video และ PowerPoint การบรรยาย  
     กำหนดการ  

-----------------------------------------------------------------------
 

     Video และ PowerPoint การบรรยาย   (28 ก.พ. 63)

-----------------------------------------------------------------------

     => Video การบรรยาย/การอบรมฯ ปีที่ผ่านมา  

----------------------------------------------------------------------

             แบบฟอร์มขอข้อมูลผลประเมินฯ ระดับหลักสูตร
        สำหรับการประชุม QA Forum ปีการศึกษา 2561

     แบบฟอร์มขอข้อมูล เรื่องที่สำนักวิชาเสนอเพื่อการปรับปรุง
        หลักสูตร (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561)
   
 
        (upload 7 ม.ค. 63)

    แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรและการใช้ประโยชน์งานวิจัย
   ของนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     เอกสาร 1 - แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตร  
    เอกสาร 2 - แบบฟอร์มขอข้อมูลการใช้ประโยชน์งานวิจัย
        ของนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
        รุ่นปีการศึกษา 2561

        (upload 18 พ.ย. 62)

     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ (ทปอ.) ปีการศึกษา 2561

     ภาพกิจกรรม (link facebook มทส. 13 พ.ย. 62)
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
        ตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ (ทปอ.) ปีการศึกษา 2561
       <<คลิกดูคณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร>>
        - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์      
           สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
        -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
           การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
         - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  

     คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ระดับหลักสูตร  (เต็มรูปแบบ) จาก ทปอ. ปีการศึกษา 2561

    สำนักวิชา
   (หลักสูตร)

      ระดับหลักสูตร (เต็มรูปแบบ) ทปอ.

     คำสั่งฯ

 กำหนดการ

  ช่วงประเมินฯ


1. วิทยาศาสตร์
   (คณิตศาสตร์ ป.ตรี)


(10 ต.ค.62)


(8 พ.ย. 62)

11-13
พ.ย. 62

2. วิศวกรรมศาสตร์
    (วิศวกรรมการผลิต
     อัตโนมัติและ
     หุ่นยนต์ ป.ตรี) 


(8 พ.ย. 62)

3. พยาบาลศาสตร์


(10 ต.ค. 62)

กำหนดการ ทปอ.


    การบรรยาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Gap analysis
    : SUT leadership and strategic planning”

     โดย คุณณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์
    (ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และผู้ตรวจประเมิน
      รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)

     วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
      ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มทส.

         - Video (1 พ.ย. 62)
         - ภาพกิจกรรม (link จาก facebook มทส. 30 ต.ค. 62)
         - เอกสารประกอบการอบรม
         - กำหนดการ
            (upload 22 ต.ค. 62)

    ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
   ที่กำหนด Action Planning for Improvement

    แบบรายงานความก้าวหน้า Action Planning for
     Improvement

     (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 62)

     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ปีการศึกษา 2561

    เอกสารประกอบการประเมินฯ ระดับหลักสูตร  
       (file zip)
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 62)

   ข้อมูลจากหน่วยงานสนับสนุน สำหรับจัดทำ QA ระดับหลักสูตร     
      แยกตาม AUN-QA  
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 62)
      - วันที่ 24 ก.ย. 62 :
         1) เพิ่ม AUN- QA 9.4 จำนวนคอมพิวเตอร์ จาก ศควท. และ ศบส.
         2) เพิ่ม AUN 6.7, 8.5 , 10.4, 11.4 จาก สบวพ.

      -  วันที่ 20 ก.ย. 62 :
          เพิ่ม AUN-QA 11.5
          1) ลำดับที่ 1) จำนวนนศ.สุทธิ ป.ตรี  (ศบก.)
          2) ลำดับที่ 9) แยกผลประเมิน ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก (สผ.)

      - วันที่ 18 ก.ย. 62 :

         
เพิ่มเติม AUN-QA 11.5
         1)  ลำดับที่ 9) ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต
              ทุกหลักสูตรที่ตอบแบบประเมินฯ

         2) ลำดับที่ 2) ผลประเมินฯ ศูนย์บรรณสารฯ

     - วันที่ 13 ก.ย. 62 :
        1) แก้ไข AUN-QA 8.1-1 ป.ตรี (แก้ไข สวทส.)
        2) แก้ไข AUN-QA 8.1-4 นักศึกษาแต่ละชั้นปี ป.ตรี
            (วิศวฯ นานาชาติ)
        3) เปลี่ยนแปลง AUN-QA 11-1.2 ป.โท
        4) เพิ่มข้อมูล AUN-QA 11-1.3 ป.เอก


     คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

    สำนักวิชา

                  ระดับหลักสูตร

     คำสั่งฯ

 กำหนดการ

  ช่วงประเมินฯ

 1. วิทยาศาสตร์


(26 ส.ค.62)(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินหลักสูตร คณิตศาสตร์ประยุกต์
ป.โท

จาก 21 ต.ค.62
เป็น 22 ต.ค. 62)(เปลี่ยนแปลง
วันประเมิน
หลักสูตรเคมี
- ป.โท
จาก 18 ต.ค.62
เป็น 22 ต.ค. 62
- ป.เอก
จาก 17 ต.ค.62
เป็น 21 ต.ค.62(เปลี่ยนแปลง
วันประเมิน
หลักสูตรฟิสิกส์
- ป.โท
จาก 28 ต.ค.62
เป็น 6 พ.ย. 62
- ป.เอก
จาก 29 ต.ค.62
เป็น 7 พ.ย. 62(เพิ่มประเมินหลักสูตร
ป.ตรี 3 หลักสูตร
1. เคมี- 19 พ.ย. 62
2. ฟิสิกส์-22 พ.ย. 62
3. ชีววิทยา-26 พ.ย. 62)


เปลี่ยนแปลง
กำหนดการ
(22 ก.ย. 62
เดิม 12 ก.ย. 62)
(เพิ่มประเมินหลักสูตร
ป.ตรี 3 หลักสูตร
1. เคมี- 19 พ.ย. 62 
2. ฟิสิกส์-22 พ.ย. 62
3. ชีววิทยา-26 พ.ย.


(upload 15 พ.ย. 62)13 ก.ย. 62 -
7 พ.ย. 62


เพิ่มเติม ป.ตรี
3 หลักสูตร
19, 22, 26
พ.ย. 62

 2. เทคโนโลยีสังคม


(26 ส.ค. 62)(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินสาขาวิชา
การประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมฯ
(จาก 2 ต.ค. 62
เป็น 9 ต.ค. 62 )(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา ป.เอก
(จาก 25 ก.ย. 62
เป็น 1 ต.ค. 62 )(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินสาขาวิชา
สหกิจศึกษา
ป.โท-เอก
(จาก 3 ต.ค. 62
เป็น 10 ต.ค. 62 )(12 ก.ย. 62)

3 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562

 3. เทคโนโลยี
      การเกษตร

 
(10 ก.ย. 62) 
(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินหลักสูตร
ผลิตสัตว์ ป.โท
จาก 29 ต.ค. 62
เป็น 30 ต.ค. 62)

upload 11 ต.ค. 62

 
(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินหลักสูตร
ผลิตพืช ป.ตรี
จาก 24 ต.ค. 62
เป็น 25 ต.ค. 62)

upload 25 ต.ค. 62


(เปลี่ยนแปลง
วันประเมินหลักสูตร
ผลิตสัตว์ ป.โท
จาก 29 ต.ค. 62
เป็น 30 ต.ค. 62)

(upload ใหม่
8 ต.ค.62 จาก
เดิม 4 ต.ค. 62)

3-31
ต.ค. 2562

 4. วิศวกรรมศาสตร์

 
(20 ก.ย. 62)(เปลี่ยนแปลงเลขาฯ
หลักสูตรนวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ ป.โท
4 ต.ค. 62)(เพิ่มเติม
คณะกรรมการ
ประเมิน 4 หลักสูตร)

 
(20 ก.ย. 62)(เพิ่มเติม
4 หลักสูตร
1. วิศวฯ ปิโตรเลียมฯ
  ป.ตรี 19 พ.ย. 62
2. วิศวฯ ธรณี ป.ตรี 
20 พ.ย. 62
3. วิศวฯ โยธา ป.โท
27 พ.ย. 62
4. วิศวฯ โยธา ป.เอก 28 พ.ย. 62


(upload 15 พ.ย. 62)


2-30
ต.ค. 2562เพิ่มเติม
4 หลักสูตร
19-20,
27-28 พ.ย. 2562

 5. แพทยศาสตร์
    (หลักสูตร
     เวชศาสตร์
     ปริวรรต ป.โท)

 
(10 ก.ย. 62)


(12 ก.ย. 62)

29 ต.ค.2562

6. พยาบาลศาสตร์

ประเมินเต็มรูปแบบ จาก ทปอ. (พ.ย. 2562)

 7. ทันตแพทย-
    ศาสตร์

 
(26 ส.ค. 62)(12 ก.ย. 62)

31 ต.ค.2562

 8. สาธารณสุข- 
     ศาสตร์

 
(13 ก.ย. 62)


(20 ก.ย. 62)

30 ก.ย.-
7 ต.ค. 2562

 

การขอข้อมูลผลการดำเนินงานและเป้าหมาย
ตามตัววัดผลลัพธ์ หมวด 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                      


  ตารางผลการดำเนินงานและเป้าหมายตามตัววัดผลลัพธ์ หมวด 7
     มทส.
      1. ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558-2561
      2. ข้อมูลเป้าหมาย ปีการศึกษา 2560-2563

        
          (upload 19 ส.ค. 62)

            การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
                                  ปีการศึกษา 2561
                      

 แผน QA ตามระบบ CUPT QA (EdPEx)
     ปีการศึกษา 2560-2562
    (upload 30 เม.ย. 62)

  หมวด 7 ผลลัพธ์ของ  มทส. ปีการศึกษา 2560-2562
       (pdf >> / docx>>) (upload 5 พ.ค. 62)

            การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
                                  ปีการศึกษา 2560

          ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ได้ดำเนินการตามระบบ CUPT QA (Phase 2) โดยใช้เกณฑ์
   EdPEx เป็นปีแรก  ดังนั้น จึงไม่มีผลการประเมินคุณภาพ  
   การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
โดยมีข้อมูลดังนี้
   1. โครงร่างองค์กร มทส. ปีการศึกษา 2560 
       (pdf >> / docx>>)
    2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
         คุณภาพการศึกษา
 ด้วยเกณฑ์ EdPEx
         มทส. ปีการศึกษา 2560

    3. หมวด 7 ผลลัพธ์ของ  มทส. ปีการศึกษา 2560

            (pdf >> / docx>>)
  
                                             <<คลิกดูภาพใหญ่>>

    ข้อมูลที่ผ่านมา 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
     ปี 2561-2562
  (TQA Criteria for Performance
    Excellence Framework
    2561-2562)
    
 
 
     
(upload 20 ก.ย. 61)

 (อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานรางวัล
  คุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพิ่มผลผลิต
  แห่งชาติ
http://www.tqa.or.th
)

 


  คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59


           คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

  


 
   
 
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..