ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงประกาศวันที่ 16-19 ต.ค.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
32
ผู้เข้าชมวันนี้
:
29
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
142
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
544
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
30900
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


Click here to Download Internet Explorer 11


  


            การจัดเสวนาสรุปผลประกันคุณภาพการศึกษา
                       (QA Forum) ปีการศึกษา 2560
         วันที่ 30 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมสารนิเทศ
                      

  download แบบฟอร์มเรื่องที่สำนักวิชาเสนอเพื่อปรับปรุง
     หลักสูตร
 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560)
(upload 1 เม.ย. 62)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส." 
(SUT Curriculum Online : SUTCO)
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ FLRU 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย


     download เอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการ
      “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส.
      (SUTCO)” (file .zip) 
(upload 29 มี.ค. 62)

   แบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง
      ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
 


 ----------------------------------------------------------------
  

  
 downlod เอกสาร แบบตอบรับ แบบฟอร์มการแจ้ง Admin
       สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่าน
      ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส.  (SUT Curriculum Online :  
      SUTCO)”
วันที่ 29 มีนาคม 2562

       (upload 26 ก.พ. 2562)

 ----------------------------------------------------------------  
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ   
"การบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ SUTCO"

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้อง FLRU
อาคารฯ กีฬาสุรเริงไชย

Admin ระดับสำนักวิชา /
Admin ระดับสาขาวิชา

Admin
       ระดับหลักสูตร
 

download เอกสาร/แบบตอบรับ /
แบบฟอร์มแจ้ง Admin
http://web.sut.ac.th/qa/SUTCO.zip

     รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560

           (upload 8 ก.พ. 2562)


 ----------------------------------------------------------------

     download เอกสารประกอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
        เรื่อง “
Self Assessment หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงาน
        ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี”
 และส่งข้อมูลให้งาน QA

        ส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายใน 14 ธ.ค. 61 (file zip)

           (upload 5 พ.ย. 2561)

     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา
    ปีการศึกษา 2560

     คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ปีการศึกษา 2560 ระดับสำนักวิชา

    สำนักวิชา

       ระดับสำนักวิชา

  คำสั่งฯ

 กำหนดการ

  วันประเมินฯ

 1. เทคโนโลยีสังคม


(26 ต.ค. 61)(5 พ.ย. 61)

26 พ.ย. 2561

 2. แพทยศาสตร์

 
(26 ต.ค. 61)


 
(5 พ.ย. 61)


7 พ.ย. 2561

   -------------------------------------------------------------------------------------------------


                                        <<คลิกดูภาพใหญ่>>
  

    download เอกสารประกอบหลังการอบรม และส่งข้อมูล
       ให้งาน QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายใน 14 ธ.ค. 61

       (file zip) (upload 5 พ.ย. 2561)

 
  Video การอบรม
         (upload 26 ต.ค. 2561)

 
  ภาพกิจกรรมการอบรม (facebook มทส.)
        
(upload 18 ต.ค. 2561)

    download เอกสารประกอบการอบรม
         (upload 17 ต.ค. 2561)

    -----------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
     ปี 2561-2562
  (TQA Criteria for Performance
    Excellence Framework
    2561-2562)
    
 
 
     
(upload 20 ก.ย. 61)

 (อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานรางวัล
  คุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพิ่มผลผลิต
  แห่งชาติ
http://www.tqa.or.th
)

 

    PowerPoint การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่
        และ สมศ. ยุคใหม่
         
       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ               
              ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
              การศึกษา (องค์การมหาชน)
(upload 20 ก.ย. 61)

     (อ้างอิงจาก สมศ. http://www.onesqa.or.th/th/index.php)


    download เอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
       “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา
        ความสอดคล้องของหลักสูตระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.
       (CHE Curriculum Online : CHECO)”
       วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ FLRU 
       อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงชัย 
       (file .zip) <<<คลิกที่นี่ >>>
  
(upload 18 ก.ย. 61)     

     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ปีการศึกษา 2560

 1. เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร
(file.zip) 
        (upload 17 ก.ย. 61)   
 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร
         ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)
         

 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร
  

          (upload 17 ก.ย. 61)     

    สำนักวิชา

       ระดับหลักสูตร

  คำสั่งฯ

 กำหนดการ

  ช่วงประเมินฯ

 1. วิทยาศาสตร์

(10 ก.ย. 61)

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลง
วันประเมิน

(12 ต.ค. 61)

(19 ก.ย. 61)

17 ก.ย.-31 ต.ค. 61
 2. เทคโนโลยีสังคม

  (8 ก.ย. 61)

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลง
วันประเมิน

(3 ต.ค. 61)

  (10 ก.ย. 61)

26 ก.ย.-12 ต.ค.61
 3. เทคโนโลยี
     การเกษตร

(8 ก.ย. 61)

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลง
วันประเมิน

  (12 ต.ค. 61)

(10 ก.ย. 61)

19 ก.ย.-11 ต.ค. 61
 4. วิศวกรรมศาสตร์

(19 ก.ย. 61)

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลง
วันประเมิน

ครั้งที่ 1/2561
(12 ต.ค. 61)

ครั้งที่ 2/2561
(12 ต.ค. 61)

(3 ต.ค. 61)

 

16 ต.ค.-2 พ.ย. 61

 5. แพทยศาสตร์      ---- ดำเนินการประเมินตามระบบ WFME --------
 6. พยาบาลศาสตร์

(20 ก.ย. 61)

(12 ต.ค. 61)

19 ต.ค. 61

 7. ทันตแพทยศาสตร์

(17 ก.ย. 61)

(17 ก.ย. 61)

      3 ต.ค. 61
 8. สาธารณสุขศาสตร์

(10 ก.ย. 61)

(10 ก.ย. 61)

    3- 19 ต.ค. 61

    4. ข้อมูลจากหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ
           รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร
           ปีการศึกษา 2560 (1 พ.ค. 2560- 30 มิ.ย. 2561)
           ตามเกณฑ์ AUN-QA

               (update 17 ต.ค. 61)

    5. รหัสหลักสูตร (สกอ.) ดูได้จากเว็บไซต์ส่วนแผนงาน           http://web.sut.ac.th/dpn => ข้อมูล/สารสนเทศ=>
          รหัสหลักสูตร


     6. แบบฟอร์ม มคอ. 7
            1) แบบฟอร์ม มคอ. 7 สกอ. (รูปแบบเดิม)  

                 (มคอ. 7 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลตามเกณฑ์
                 AUN-QA หลักสูตร)
(upload 10 ส.ค. 2561
)

            2) แบบฟอร์ม มคอ. 7
สกอ. (รูปแบบเดิม + ตัวบ่งชี้ สกอ.)
                 ปีการศึกษา 2557
                 - ระดับปริญญาตรี >>
                 - ระดับบัณฑิตศึกษา >>

             3) ตัวอย่าง มคอ. 7 สวพ. ปีการศึกษา 2558

                       (upload 28 ส.ค. 2561
)


   
7. รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA
            ปีการศึกษา 2560 (มทส.)

          (Apprentice-C Assessor และ Apprentice-U Assessor)
          (จากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับหลักสูตร
            ระบบ CUPT QA ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นวันที่ 18 - 20 ก.ค. 61)

            (upload 10 ส.ค. 2561
)

   
8. แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
        ระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA ปีการศึกษา 2560

        (pdf
/ doc) (upload 7 ส.ค. 2561)

  
9. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
     ภายใน ระดับหลักสูตร ระบบ CUPT QA ปีการศึกษา 2560

     
(upload 7 ส.ค. 2561)

********************************************<<คลิกดูภาพใหญ่>>

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ
       “Self Assessment มหาวิทยาลัย และสำนักวิชา”
   
    ให้กับผู้บริหารและสำนักวิชา ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561
       ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร มทส.        
       โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   
       (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA
       Assessor) เป็นวิทยากรอบรม

      1. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
           (file zip) ได้ที่นี่


      2.  เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561
  
      3. กำหนดการ  

********************************************


<<คลิกดูภาพใหญ่>>

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมิน
    ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”
วันที่ 3-4 กันยายน 2561
    ให้กับผู้บริหารและสำนักวิชา ณ ห้องประชุม VIP 2-3
    ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์   
    สุขประเสริฐ
(ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA
     Assessor)เป็นวิทยากรอบรม

      - เอกสารประกอบการอบรม
      - ภาพกิจกรรม
      - กำหนดการ  

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส. ปี พ.ศ. 2561
(สำหรับทดสอบระบบบางส่วน ในเบื้องต้น)

    ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส. (สำหรับทดสอบระบบในเบื้องต้น)
      วันที่ 17 สิงหาคม 2561   (upload 16 ส.ค. 61)
  
   

********************************************
    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ข้อมูล
        ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2560
        ให้กับหน่วยงานสนับสนุน และการดำเนินการ IQA
        ระดับศูนย์/สถาบัน
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตร
        และ QA (ผศ. พญ.นพร  อึ้งอาภรณ์) และ
        ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม    
        (ผศ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์)
วันที่ 24 ก.ค. 2561
        ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร


       
  (upload 25 ก.ค. 2561)


********************************************
      ข้อมูลที่ผ่านมา <<คลิกดูภาพใหญ่>>

   
     Video และ download เอกสารประกอบการอบรม
       
  (upload 18 ก.ค. 2561)

     ภาพกิจกรรม facebook มทส.
(upload 18 ก.ค. 2561)

 

การประเมินหลักสูตรตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ


      แบบตอบรับความสนใจเข้าร่วมการประเมินหลักสูตรตามระบบ
        CUPT QA เต็มรูปแบบ ตามความสมัครใจของหลักสูตร
    


     เอกสารแนบ 1 : สรุปสำนักวิชาที่ตอบรับความสนใจเข้าร่วม
      การประเมินหลักสูตรตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ

     เอกสารแนบ 2 : ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบ
      ตามระบบการประเมินของ CUPT QA (1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี)

       
        (upload 10 ก.ค. 61)

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2560

      แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2560   (EdPEx)
 
         (.xlsx
) หรือ  (.pdf )  แก้ไข 3 ก.ค. 2561

            (upload 10 ก.ค. 61)

------------------------------------------------------------------------------------------------
     - แผนการดำเนินการ IQA    ปีการศึกษา 2560   
        (.xlsx 
 ) หรือ  (.pdf
 ) แก้ไข 9 พ.ค. 2561

  คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59


           คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560


 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายงานการประเมินตนเอง   
    ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

   
(ภาคผนวก) รายงานการประเมิน
    ตนเอง ปีการศึกษา 2559 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       แบบฟอร์มสำหรับเรื่องที่หน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุงข้อมูล
        สำหรับการเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
        (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 มกราคม 2561
              (upload 8 ม.ค. 61)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ข้อมลที่ผ่านมา 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 


 


 
   
 
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..