ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(ลงประกาศวันที่ 20-25 ก.พ. 63)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
9
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
108
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
74
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
42122
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
                เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
       Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


             Click here to Download Internet Explorer 11


  
 
                 
             
 

                                      <<คลิกดูภาพใหญ่>>

    (upload 11 มิ.ย. 63)

-----------------------------------------------------------------

 
                                                    <<คลิกดูภาพใหญ่>>

       ทั้งนี้  สามารถลงทะเบียนผ่าน SUT.g.dot (@g.sut.ac.th) 
       เท่านั้น  หรือ 
สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ สำนักวิชาที่ท่านสังกัด
       ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
    (upload 16 มิ.ย. 63)

  ข้อมูลกลางสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562

   ข้อมูลกลางสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
       ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562  

        (upload 30 เม.ย. 63)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   กำหนดการที่ปรับใหม่  
      (ปรับจากวันที่ 22-24 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 20-22 ก.ค. 63)

     
(change 9 เม.ย. 63)
   download ตารางแบบฟอร์ม Template Independent Review        โดยขอให้กรอกข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ “Evidence / Rationale”
       เลือกทำหมวด 2 หรือ หมวด 3  และทำทุกหัวข้อย่อย
       ในแต่ละหมวดที่เลือก (2.1-2.2 หรือ 3.1-3.2)
 


 
        (upload 3 มี.ค. 63)

    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561 (แยกตาม AUN-QA Sub-Criteria
สำนักวิชา และระดับการศึกษา)

     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
      ปีการศึกษา 2561 โดยแยกตาม AUN-QA Sub-Criteria       
      สำนักวิชา และระดับการศึกษา
 (file .zip)

        (upload 28 ก.พ. 63) -
  
                                             <<คลิกดูภาพใหญ่>>

    ข้อมูลที่ผ่านมา 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
     ปี 2561-2562
  (TQA Criteria for Performance
    Excellence Framework
    2561-2562)
    
 
 
     
(upload 20 ก.ย. 61)

 (อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานรางวัล
  คุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพิ่มผลผลิต
  แห่งชาติ
http://www.tqa.or.th
)

 


  คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59


           คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)

Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 
- download คู่มือ และ PPT
- แบบฟอร์มให้ข้อเสนอแนะ
 


 
   
 
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..