ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงประกาศวันที่ 15-19 ก.ค.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
33
ผู้เข้าชมวันนี้
:
64
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
64
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
650
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
32852
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


Click here to Download Internet Explorer 11


    

      ภาพกิจกรรม (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
         link จาก facebook มทส.


   คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา


            การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
                                  ปีการศึกษา 2561
                      

 แผน QA ตามระบบ CUPT QA (EdPEx)
     ปีการศึกษา 2560-2562
    (upload 30 เม.ย. 62)

  หมวด 7 ผลลัพธ์ของ  มทส. ปีการศึกษา 2560-2562
       (pdf >> / docx>>) (upload 5 พ.ค. 62)

            การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
                                  ปีการศึกษา 2560

          ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ได้ดำเนินการตามระบบ CUPT QA (Phase 2) โดยใช้เกณฑ์
   EdPEx เป็นปีแรก  ดังนั้น จึงไม่มีผลการประเมินคุณภาพ  
   การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
โดยมีข้อมูลดังนี้
   1. โครงร่างองค์กร มทส. ปีการศึกษา 2560 
       (pdf >> / docx>>)
    2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
         คุณภาพการศึกษา
 ด้วยเกณฑ์ EdPEx
         มทส. ปีการศึกษา 2560

    3. หมวด 7 ผลลัพธ์ของ  มทส. ปีการศึกษา 2560

            (pdf >> / docx>>)
  
                                             <<คลิกดูภาพใหญ่>>

            การจัดเสวนาสรุปผลประกันคุณภาพการศึกษา
                       (QA Forum) ปีการศึกษา 2560
         วันที่ 30 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมสารนิเทศ
                      


  ภาพกิจกรรม QA-Forum ปีการศึกษา 2560
      (link จาก facebook มทส.) upload 30 เม.ย. 62)


  download PowerPoint QA-Forum ปี 2560
       (upload 30 เม.ย. 62)


  download แบบฟอร์มเรื่องที่สำนักวิชาเสนอเพื่อปรับปรุง
     หลักสูตร
 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560)
(upload 1 เม.ย. 62)

  -------------------------------------------------------------------------------    

    ข้อมูลที่ผ่านมา 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
     ปี 2561-2562
  (TQA Criteria for Performance
    Excellence Framework
    2561-2562)
    
 
 
     
(upload 20 ก.ย. 61)

 (อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานรางวัล
  คุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพิ่มผลผลิต
  แห่งชาติ
http://www.tqa.or.th
)

 


  คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือ AUN QA ฉบับ 2015  (อ้างอิงจาก website AUN QA
   http://www.aunsec.org/
   (upload 4 เม.ย. 59)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561(อ้างอิงจาก website EdPEx โดย สกอ. http://www.edpex.org) 
upload 24 พ.ค. 59


           คู่มือการประกันคุณภาพ
    การศึกษา CUPT QA ฉบับ 
    ปีการศึกษา 2558-2560
      (ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก 
    (selective indicator) ของ
     มทส. คือ S.4 การปรับแปลง
     ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)

      (upload 4 มี.ค. 59)


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560


 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายงานการประเมินตนเอง   
    ปีการศึกษา 2559 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

   
(ภาคผนวก) รายงานการประเมิน
    ตนเอง ปีการศึกษา 2559 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    (upload 9 ก.พ. 61)

 
  

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(
University of Innovation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
(
Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 

 

       หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการ
       ที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม


------------------------------------------------------------------

     รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
       ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

           
 

           มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม
           (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555

           คลิกดูภาพใหญ่

                             คลิกดูภาพใหญ่  

       (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)  


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 


 


 
   
 
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..