ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
(ลงประกาศวันที่ 14-16 ก.ย. 63)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
23
ผู้เข้าชมวันนี้
:
19
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
58
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
466
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
45313
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
                เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
       Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


             Click here to Download Internet Explorer 11


  
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

      คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ปีการศึกษา 2562
(2 ก.ย. 63)
        1) ระดับหลักสูตร
        2) ระดับสำนักวิชา


  
  ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2562

        1) ระดับหลักสูตร

        2) ระดับสำนักวิชา


    - ระบบรายงานผลการประเมินฯ (SUT AUN-QA)
        - ขั้นตอนและคู่มือการประเมินฯ ผ่านระบบรายงานผลการ
          ประเมินฯ (SUT AUN-QA) สำหรับผู้ประเมินฯ และเลขาฯ


 

          Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร?
       
โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญญดา  อนุวงศ์ (5 ต.ค. 63)


 

          กำหนดการ : 16 ก.ย. 63

Video ที่น่าสนใจ 
โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญญาดา  อนุวงศ์

   หลักสูตรจะเริ่มต้นจัดทำผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างไร
     
(26 ส.ค. 63)
     

     ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
       (Clear Learning  Outcomes) (13 ส.ค. 63)

SUT Quality Culture get Together

      PowerPoint : "SUT Quality Culture get Together"    
         โดยท่านอธิการบดี
: 25 ส.ค. 63

 

   
  ภาพกิจกรรม SUT Quality Culture get Together
         วันที่ 25 ส.ค. 2563
ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร

 
                                   <ภาพใหญ่>
 
 

   

    สามารถดูรายละเอียดได้ที่   
   http://www.edpex.org/2020/07/edpex200-7.html


      

-----------------------------------------------------------------------------

คณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ
คณะผู้ประเมิน EdPEx 200 : 11 สิงหาคม 2563

 

    ภาพกิจกรรม (facebook มทส.)

    คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ     กำหนดการ (แก้ไข)  

-----------------------------------------------------------------------------

 

   
(upload 11 มิ.ย. 63)

   
 Video การอบรม/ การบรรยายต่าง ๆ

   คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ QA


    การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
       ปีการศึกษา 2561


    ข้อมูลที่ผ่านมา 

 

Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 


  

     การรับรองมาตรฐาน
       รอบสาม โดย สมศ.

     รายชื่อผู้ประเมิน
     รายงาน มทส.
    Video การอบรมต่าง ๆ
     ระบบฐานข้อมูล SUT
       - ระบบรายงานผลประเมิน
          AUN-QA
 (คู่มือ, Video)
        - ระบบหลักสูตร SUT-CO             (คู่มือ, ให้ข้อเสนอแนะ)
       - ระบบ SAR Online
   ระบบฐานข้อมูล สป.อว.
       -
ระบบ CHEQA
       - ระบบ CHECO

   คู่มือเกี่ยวกับ QA

   Website สป.อว./ สมศ.
       /กพร.

   Website งาน QA
       สถาบันอื่น ๆ


   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..