หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778544
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 2
5S
ผู้บริหาร / บุคลากร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
   
  ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
โทร. 0 4422 3099
Email: Atit@sut.ac.th
 
   
   
  ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์
รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
โทร. 0 4422 3050
Email: keerati@sut.ac.th
 
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา
นางศิริรัชนี ฉายแสง
โทร. 0 4422 3109
Email: risa@sut.ac.th
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ 
โทร. 0 4422 3040
Email: udomsak@sut.ac.th
นางผ่องพัตรา บุญระมาตร 
โทร. 0 4422 3048
Email: pongpatt@sut.ac.th
นางกรวรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
โทร. 0 4422 3058
Email: kwan@sut.ac.th
นางสาวกมลวรรณ
บัณฑิตสาธิสรรค์
โทร. 0 4422 3052
Email: kamonwan@sut.ac.th
นางช่อทิพย์ ฤาเดช 
โทร. 0 4422 3054
Email: chortip@sut.ac.th
นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก
โทร. 0 4422 3046
Email: nidaphun@sut.ac.th 
นางกัญพัชญ์ สุขมงคล
โทร. 0 4422 3055
Email: aor@sut.ac.th
นางสาวพัชรี ขอมั่นกลาง
โทร. 0 4422 3047 
Email: patcharee@sut.ac.th
นางสาวปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง
โทร. 0 4422 3054
Email: predawan.k@sut.ac.th
นางสาวเกศินี เกิดถาวร
โทร. 0 4422 3049
Email: kesinee@sut.ac.th 
นางธัญญ์กรชนัท
นิ่มเจริญนิยม 
โทร. 0 4422 3098
Email: wachira@sut.ac.th
   
นางสาวภัทร์พิรัล ภูนนทิวรรธน์
โทร. 0 4422 3057 
Email: phatpiran@sut.ac.th
    นางสาวรัติกาล ทองสำฤทธิ์ 
โทร. 0 4422 3051
Email: rattikan@sut.ac.th
     
     
นางสาวปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง
โทร. 0 4422 3056
Email: K_predaporn@sut.ac.th