หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778395
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สหกิจศึกษา
 
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  แบบฟอร์มการขอข้อมูล ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (click)
 
สำหรับสถานประกอบการ
  แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 (click)
  แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (click)
  แบบแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ (FM: CO4-1-12) 
  แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก (FM: CO4-1-13) 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน FM:CO4-2-09     ฉบับภาษาไทย      ฉบับภาษาอังกฤษ 
  แบบประเมินผลรายงาน FM:CO4-2-10     ฉบับภาษาไทย      ฉบับภาษาอังกฤษ
 
สำหรับคณาจารย์
  แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  (FM: CO4-2-04) 
 
สำหรับนักศึกษา
  แบบผู้ปกครองลงนามให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษา <<- Pdf ->>
  ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (FM-CO4-1-10)
  SUT CO-OP JOB APPLICATION FORM (English Version) (Click)
  แบบคำร้องทั่วไป (FM: CO4-4-04)
  Inter Coop Application Form <<-Click->>
  แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ <<- Pdf ->>      <<- Word ->>
  แบบฟอร์มให้ความเห็นชอบการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาจากสาขาวิชา <<-Click->>
  แบบฟอร์มผู้ปกครองยินยอมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ <<-Click->>
  แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงาน และแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฉบับภาษาไทย      ฉบับภาษาอังกฤษ
  แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <กรณีมาใช้เครื่องมือภายในศูนย์เครื่องมือ> <<-Click->>
  แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <กรณียืมเครื่องมือออกไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย>
<<-Click->>
  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน <<-Click->>
  คำร้องขอลาเรียน รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <<-Click->>