หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778457
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 2
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการนิเทศงาน
การนิเทศงานของคณาจารย์
  • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารย์นิเทศทุกสาขาวิชา เพื่อกำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาจะร่วมกันวางแผนนิเทศสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ซึ่งจะนิเทศระหว่างสัปดาห์ที่ 5-12 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
  • กำหนดให้มีการนิเทศสถานประกอบการ 2 แห่งต่อหนึ่งวัน เว้นแต่สถานประกอบการอยู่ใกล้กันมากอาจให้นิเทศมากกว่า 2 แห่ง หรือในกรณีที่สถานประกอบการที่อยู่ไกลจากจังหวัดนครราชสีมาที่ใช้เวลาเดินทางไปกลับมากกว่า 6 ชั่วโมง และกรณีที่คงเหลือสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวให้คณาจารย์นิเทศเพียงสถานประกอบการเดียวได้
  • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่คณาจารย์นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
  • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษารวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษาพร้อมรายละเอียดสถานประกอบการส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันเดินทาง 1-2 วันทำการ
    คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกำหนดนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงานคือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานของนักศึกษา ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ถ้าคณาจารย์นิเทศพบว่าสถานประกอบการยังไม่เข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา ขอได้โปรดกรุณาชี้แจงให้สถานประกอบการเข้าใจ และแจ้งปัญหานี้ให้ศูนย์ฯ ทราบด้วย
  • นักศึกษาควรทราบกำหนดการไปนิเทศของอาจารย์เพื่อรอพบคณาจารย์นิเทศ ถ้านักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานในวันดังกล่าว หรือมีเหตุเจ็บป่วยหรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์ หรืออาจารย์โดยด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม่
  • ในการนิเทศ อาจารย์จะได้พบกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา โดยจะมีการประชุมเพื่อพุดคุยกับแต่ละฝ่ายโดยลำพังก่อนแล้วจึงประชุมพร้อมกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่อาจารย์ควรใช้เวลาในการพบปะกับบุคคลทั้งสองไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
  • ถ้ามีโอกาสทางศูนย์ อาจนัดให้อาจารย์ได้พบกับผู้บริหารของสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยก็ได้
  • ภายหลังการเดินทางกลับ อาจารย์ที่ปรึกษาจะประเมินผลการนิเทศงาน ประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและนักศึกษา ตามแบบประเมินผลและส่งมอบคืนศูนย์