หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778451
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 2
การยืมเครื่องมือ สหกิจศึกษา
การขอใช้บริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส
กรณีที่สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาสหกิจศึกษามาใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นสามารถกระทำได้ โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้
 1. ขอให้สถานประกอบการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ระบุประเภทของการขอบริการ ช่วงระยะเวลาที่ประสงค์จะขอใช้บริการ ทั้งนี้สามารถประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาในฝ่ายบริหารงานทั่วไป (โทรศัพท์ 044-223048-9, 044-223055) และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อสอบถามเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและช่วงเวลาที่จะต้องใช้โดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอนปกติ

 2. เมื่อศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานงานกับศูนย์เครื่องมือฯ จนได้รับการอนุมัติแล้ว (ประมาณ 7 วันทำการ) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ  เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงต่อไป

 3. กรณีมีค่าใช้จ่ายสถานประกอบการจะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ศูนย์เครื่องมือฯ กำหนด

 4. การใช้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัย

 5. ในกรณีที่นักศึกษายืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของศูนย์เครื่องมือฯ ไปใช้ ณ สถานประกอบการ ขอให้นักศึกษาศึกษาการใช้งานและส่งคืนพร้อมทั้งตรวจสภาพการใช้งานของเครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ให้เรียบร้อย ณ วันส่งคืน
แนวปฏิบัติในการยืมอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่องานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. การยืมครุภัณฑ์ให้ยื่นแบบฟอร์มการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 2. ศูนย์เครื่องมือ ฯ ขอสงวนสิทธิในการยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ แต่ละครั้งไม่เกิน 3 เดือน  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ยืม
  โดยระยะเวลาการให้ยืม  ในเบื้องต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแลครุภัณฑ์
 3. กรณีที่ต้องการยืมเกิน  3  เดือน  ผู้ยืมจะต้องนำอุปกรณ์ เครื่องมือ มาคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือ ฯ ตรวจ   
  สภาพก่อนและให้ผู้ยืมยื่นความจำนงในการขอยืมใหม่อีกครั้ง
 4. หากมีผู้ยื่นความจำนงขอยืมอุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมกัน  ศูนย์เครื่องมือ ฯ จะพิจารณาให้กับผู้ยืมรายแรกก่อน
 5. กรณีที่ครบกำหนดการส่งคืนและผู้ยืมยังไม่ส่งคืน อุปกรณ์  เครื่องมือ  ที่ขอยืมไป  ศูนย์เครื่องมือ ฯ จะพิจารณาตัด
  สิทธิ์การยืมโดยมิให้ผู้ยืมรายนั้นมาขอยืมอุปกรณ์  เครื่องมือ  จากศูนย์เครื่องมือ ฯ  เป็นเวลา 1  ปี   นับจากวันที่
  ศูนย์เครื่องมือ ฯ แจ้งให้ทราบเรื่องการผิดเวลานัดส่งคืนอุปกรณ์ เครื่องมือ   เว้นแต่ผู้ยืมจะมีเหตุผลชี้แจงที่จำเป็น
  และสมควรเกี่ยวกับการผิดนัดการส่งคืนดังกล่าว
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ในการยืมได้แก่ พนักงานของบริษัทระดับผู้บริหารงานเท่านั้น
 7. ผู้ยืมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มารับอุปกรณ์ เครื่องมือ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรอื่นใดที่สามารถแสดงตนได้
 8. การยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้ยืมเพื่องานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น
 9. กรณีนอกเหนือจากข้อ 1 – 8  ให้อธิการบดี พิจารณาเป็นรายกรณี