หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773804
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 11
Untitled Document

ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to know ASEAN Community) ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ AEC" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร. วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 <<ดูภาพเพิ่มเติม>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to know ASEAN Community) ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ในหัวข้อ "ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย" 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
รองประธานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 
และ อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศ ึกษา 
เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การ เป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 – 18.30 น. 
ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 <<ดูภาพเพิ่มเติม>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีปิดโครงการสร้างโอกาสในการทำงานกับญี่ปุ่นปีที่ 3
โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์มาซาโนริ คาไซ ผู้แทน JODC สำนักงานใหญ่ 
ประจำประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ ลยีสุรนารี เป็นปรธะานในพิธีดังกล่าว 
ภายในงานจะมีพิธีมอบประกาศน ียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านกา รอบรม
มีตัวแทนนักศึกษากล่าวแสดงค วามรู้สึก ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
และการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยว กับ
โครงการ "Human Resource - Getting to know Japan"
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องบรรสารสาธิต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<ดูภาพเพิ่มเติม>>