หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778455
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
การสัมมนาวิชาการ สหกิจศึกษา
การสัมมนาวิชาการ พร้อมส่งรายงานวิชาการ
เข้ารับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา 
โดยอาจารย์จะสัมภาษณ์นักศึกษาทันทีที่กลับจากการปฏิบัติงาน เพื่อสอบถามปัญหา ให้คำปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งรายงานทางวิชาการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด 
           ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสหกิจศึกษา โครงการฯ จึงจัดให้นักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากันเองภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา โดยอาจารย์จะเป็นผู้ประเมินผลการนำเสนอ โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้ 
- วิธีการนำเสนอ 30 คะแนน 
- ความน่าสนใจของเนื้อหา 20 คะแนน
- การจัดเตรียมสื่อ 20 คะแนน 
- บุคลิกภาพ 20 คะแนน
- การตอบคำถาม 5 คะแนน
- การรักษาเวลา 5 คะแนน 

** รวม 100 คะแนน หาร 5 เท่ากับ 20 คะแนน ในส่วนของการนำเสนอโครงงาน