หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778445
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
บทบาทประธานคณาจารย์นิเทศ
บทบาทประธานคณาจารย์นิเทศ

ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ในการดำเนินงานเพื่อให้สหกิจศึกษาประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ประจำในสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องทำหน้าที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาอีกตำแหน่งหนึ่ง นอกจากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และมีหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ดังนี้

  • พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนสภาพ (ลาออก) จากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
  • ให้คำแนะนำปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน
  • ร่วมกับสาขาวิชาในการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
  • ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานสำหรับนักศึกษา
  • รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ
  • นิเทศงานระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
  • ร่วมกับสาขาวิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา
  • ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์ภายในสาขาวิชา