หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778449
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
สหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก และเริ่มจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2536 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้บัญญัติศัพท์คำว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับสหกิจศึกษาไว้ตั้งแต่ต้น

ปี พ.ศ. 2536

 • จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียง และกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชา
 • ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความโดดเด่นด้านสหกิจศึกษา
 • จัดการฝึกอบรมสัมมนาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ
 • ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทราบและเข้าใจถึงหลักสูตรสหกิจศึกษา

ปี พ.ศ. 2537

 • จัดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษา
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education: WACE)

ปี พ.ศ. 2538

 • ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นแรก จำนวน 123 คนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการโดยถือเป็นหลักสูตรเลือก สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์กำหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.50 และมีความประพฤติดี ส่วนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกำหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพมากกว่า 2.00 และมีความประพฤติดี

ปี พ.ศ. 2540

 • หลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบรับรองและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน

ปี พ.ศ. 2543

 • เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการจัดระบบการศึกษาผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปี พ.ศ. 2544

 • เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 12 “12th World Conference on Cooperative Education” ในหัวข้อ “Globalization of Cooperative Education : Adoption of Borderless System” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปี พ.ศ. 2545

 • สหกิจศึกษา มทส. ได้เป็นต้นแบบสหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษานำร่อง 17 แห่ง และสถาบันอื่น ๆ ทั่วประเทศในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ. 2551

 • เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 • ปรับสถานภาพหน่วยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เป็น “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”

ปี พ.ศ. 2552

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศเกียรติคุณให้ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มทส. เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ. 2553

 • ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ” และ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ”เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ปี พ.ศ. 2554

 • ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
 • ได้รับรางวัล "โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" ประเภท สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ำตาล Reject ที่มีสาเหตุจากรถ Forklift เหลือไม่เกิน 0.0125% โดย นางสาวปัทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
 • เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติและขยายเครือข่ายความร่วมมือ (The International Seminar on International Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking) วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

 • นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ได้รับ “รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ”

ปี พ.ศ. 2556

 • ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
 • ได้รับรางวัล "โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ" ประเภท สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ำตาล Reject ที่มีสาเหตุจากรถ Forklift เหลือไม่เกิน 0.0125% โดย นางสาวปัทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
 • เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติและขยายเครือข่ายความร่วมมือ (The International Seminar on International Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking) วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2557

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัล “สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2558

 • นางสาวนิชดา  จิมขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้รับ “รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ”
 • เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติและขยายเครือข่ายความร่วมมือ (The International Seminar on International Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking) วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554       
 • << Back :: Next>>