หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778449
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับคณาจารย์ 

การให้ระดับคะแนนตัวอักษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory – เป็นที่พอใจ = ผ่าน) และ U (Unsatisfactory – ไม่เป็นที่พอใจ = ไม่ผ่าน) ทั้งนี้มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลดังนี้

  1. นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้โดยครบถ้วน นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมที่กำหนดจะต้องชดเชยกิจกรรมโดยการศึกษาวิดีทัศน์พร้อมทั้งเขียนรายงาน  และศูนย์จะประกาศชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานเพราะขาดกิจกรรม 1 สัปดาห์ก่อนปิดภาคการศึกษา
  2. ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการในระดับ S จากพนักงานที่ปรึกษา
  3. ได้รับผลการประเมินรายงานวิชาการในระดับ S จากคณาจารย์นิเทศ
  4. เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงานครบถ้วนได้แก่ การประชุม การสัมภาษณ์ สัมมนา และส่งแบบสอบถาม