Home QA สสว.

รายงานการประชุมคณะทำงาน QA สสว.

 ส่วนส่งเสริมวิชาการ

<<กลับสู่หน้าหลัก>>

   6. รายงานการประชุมคณะทำงาน QA สสว.  
   
 
 • ปี พ.ศ. 2560

  มีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่

  วันที่/สถานที่

   วาระเพื่อพิจารณา

  file

  1/2560

  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
  ณ ห้องประชุมสารวิกรม ชั้น 2
  อาคารบริหาร

  1. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพ
      การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
      ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  2. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ
      ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส.
   
      ปีการศึกษา 2559

   

   

 • ปี พ.ศ. 2559

  มีการประชุม 3 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

3/2559วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ
 - (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558
 

2/2559 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

-  (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558
- การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ
  ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส.
  ปีการศึกษา 2558

 

1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

1. การพิจารณาการให้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน
    การประเมินนเอง ปีการศึกษา 2558 
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ

2แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ

 

 

 • ปี พ.ศ. 2558

  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

2/2558 

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

-  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2557

 

1/2558

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

1. การพิจารณาการให้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน
    การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ

2. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ
    ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส. 
    ปีการศึกษา 2557

 

  

 • ปี พ.ศ. 2557


  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

2/2557 

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ
    ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555
2. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
     ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556

 

1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

1. การพิจารณาการให้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน
    การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ

2. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ
    ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส.
    ปีการศึกษา 2556

 

 

 • ปี พ.ศ. 2556


  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

2/2556

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

-  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 

1/2556

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ
    ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554
2. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ

 

 

 • ปี พ.ศ. 2555  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

2/2555

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

 1. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
     ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2554
 

1/2555

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ
    ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553
2. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ

 

 • ปี พ.ศ. 2554


  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

2/2554

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554
และวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

 1. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
     ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2553
 

1/2554

วันที่ 17 และ 21 มกราคม 2554
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 

1. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2553 ส่วนส่งเสริมวิชาการ

 

 

 • ปี พ.ศ. 2553


  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

วันที่/สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา

file

1/2553

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

1. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ
    ของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2551
2. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ
3. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2552 ส่วนส่งเสริมวิชาการ

2/2553วันที่ 30 มิถุนายน 2553   
ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2553
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ
  
 - (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
   ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2552 
 
 
 

 

 • ปี พ.ศ. 2552 

  มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่

วันที่/ สถานที่

 วาระเพื่อพิจารณา/สืบเนื่อง

file

1/2552

วันที่ 14 มกราคม 2552
และวันที่ 28 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

 

1. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของ
    หน่วยงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
    หน่วยงาน และผลการประกันคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2549
2. การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพ
    การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551
    ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2/2552วันที่ 8 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ
- การพิจารณาปรับตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และ
  เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพ
  การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ

Last Updated ( Thursday, 25 May 2017 13:18 )

งานต่าง ๆข้อมูลที่สำคัญ
องค์ความรู้ต่าง ๆ

 

ข้อมูลสำหรับอาจารย์


ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ดำเนินงานตามนโยบาย มทส.
      ของมหาวิทยาลัย       

 

   

แบบประเมินความพึงพอใจ

ปฏิทิน
July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวาน58
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้366
mod_vvisit_counterเดือนนี้244
mod_vvisit_counterทั้งหมด828167