คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

                     

                           
 

   ปีการศึกษา 2563


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   ปีการศึกษา 2562   

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือ ป.ตรี    

ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560   


ปีการศึกษา 2557ปีการศึกษา 2558   

   


ปีการศึกษา 2555


ปีการศึกษา 2556

   

ปีการศึกษา 2553

 


ปีการศึกษา 2554

                   -   เพิ่มเติมกลุ่มสาขาวิชา
                       สาธารณสุขศาสตร์ 
                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554