คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

                     

                               ปีการศึกษา 2562 
    
                                            แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือ ป.ตรี  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560   


ปีการศึกษา 2557ปีการศึกษา 2558   

   


ปีการศึกษา 2555


ปีการศึกษา 2556

   

ปีการศึกษา 2553

 


ปีการศึกษา 2554

                   -   เพิ่มเติมกลุ่มสาขาวิชา
                       สาธารณสุขศาสตร์ 
                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554