วิทยานิพนธ์


การจัดทำวิทยานิพนธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง  

รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์
      หน้าปกภาษาอังกฤษ (Outside and Inside cover sample)
     หน้าปกภาษาอังกฤษ
        - กรณีวิจัยล้วน (Outside and Inside cover sample for research)
 
      หน้าปกภาษาไทย
      หน้าปกภาษาไทย
        - กรณีวิจัยล้วน
      หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ (Approval Page Sample)
      หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
        - กรณีวิจัยล้วน (Approval Page Sample for research)
      หน้าอนุมัติภาษาไทย
      หน้าอนุมัติภาษาไทย
       - กรณีวิจัยล้วน
     หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract Page Sample)
      หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
      การเริ่มบทใหม่ (Title of chapter)
      การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และซีดีรอม

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
     ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
      แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
      ภาคผนวก ค- ช

ข้อบังคับสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
        ข้อบังคับฯ ฉบับภาษาไทย
        ข้อบังคับฯ ฉบับภาษาอังกฤษ