วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข้อบังคับ

ลำดับที่
เรื่อง
1ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
2ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
4ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
5ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
6ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
7ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
8ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
9ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
10ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2563
11ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
12ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
13ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
15ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
16ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
17ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
18ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
19เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
20ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550