วันพุธ, พฤษภาคม 23เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข้อบังคับ

ลำดับที่
เรื่อง
1ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
2เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
4ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
5ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
6ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
7ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
8ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
9ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
10ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
11ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
12ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
13ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
14ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546