วันเสาร์, กรกฎาคม 2เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข้อบังคับ

ลำดับที่
เรื่อง
1ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
2ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
3ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
4ข้อบังคับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
5ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
6ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
7ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
8ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
9ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
10ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
11ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
12ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
13ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
14ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
15ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2563
16ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
17ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
18ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
19ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
20ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
21ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
22ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
23ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
24เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
25ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550