วันศุกร์, พฤษภาคม 29เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข้อบังคับ

ลำดับที่
เรื่อง
1ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
3ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
4ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
5ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
6ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
7ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
8ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
10ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
11ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
12ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
13ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
14ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
15ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
16เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
17ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550