กลับสู่หน้าหลัก

การประชุมเพื่อประเมินภารกิจ การจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วันอังคารที่  22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 

Program for the Meeting on
Educational Management Evaluation for Trimester 2/2017
May 22th 2018 
Suranaree Room, Surasammanakhan 

รายงานการประชุม

       รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
         
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 

 

เอกสารประกอบการประชุม

       เอกสารประกอบการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
          ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  Teaching Evaluation and Classroom Second Trimester Academic
     Year 2018, Tuesday 22  May 2018 at 11:00, Suranaree Room
     Surasummanakhan   


 =>  ข้อมูลการประชุมเพื่อประเมินภารกิจฯ ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา