ส่วนส่งเสริมวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ ดังนี้
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประสานการดำเนินงาน QA ระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และหน่วยงาน, จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง, การติดตามผลการดำเนินงานตามผล QA ภายใน/ภายนอก (ถ้ามี), จัดการประชุม/การอบรม/การบรรยายต่าง ๆ เกี่ยวกับ QA เผยแพร่ข้อมูล QA/ ข่าวสารเกี่ยวกับ QA จัดนำเสนอผลประกันคุณภาพของหน่วยงาน (QA Forum) และการประสานงานการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online

  2. การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ, การประชุมสภาวิชาการ, แจ้งมติด่วน,
    จัดทำรายงานการประชุม, สรุปมติการประชุม และแจ้งหัวข้อวาระที่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการที่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
    ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  3. การประสานงานด้านหลักสูตร ประสานงานกับสำนักวิชาต่าง ๆ และตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ก่อนนำเสนอสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย และประสานการจัดส่งหลักสูตรให้ สกอ. ผ่านระบบ CHECO

  4. งานสนับสนุนวิชาการ  งานสถาบันสมทบ, งานบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา , ตรวจสอบการไปเสนอผลงานต่างประเทศ, ตรวจสอบรูปแบบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์นักศึกษา,   ตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินจากค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและโครงการอื่น ๆ , งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอนปฏิบัติการ, การพิจารณาให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร, ตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

  5. งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา, ดำเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา, ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, ดำเนินงานฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทางวิชาการ