ส่วนส่งเสริมวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ ดังนี้
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประสานการดำเนินงาน QA ระดับมหาวิทยาลัยและหน่่วยงาน, ทบทวน/ปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับ QA ระดับมหาวิทยาลัย, จัดทำคู่มือ QA, ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้, จัดประชุมคณะกรรมการ/
  คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง, จัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน, ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก, การติดตามผลการดำเนินงานตามผล QA ภายในและภายนอก, จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน  และปัญหา-อุปสรรคในการทำ QA, จัดนำเสนอผลประกันคุณภาพของหน่วยงาน (QA Forum) และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน QA และที่ประชุมเครือข่าย QA บนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลจากที่ประชุม QA Forum และ QA ทอมก

 2. การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ, การประชุมสภาวิชาการ, แจ้งมติด่วน,
  จัดทำรายงานการประชุม, สรุปมติการประชุม และแจ้งหัวข้อวาระที่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการที่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 3. การประสานงานด้านหลักสูตร ประสานงานกับสำนักวิชาต่าง ๆ และตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ก่อนนำเสนอสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย และจัดส่ง สกอ.

 4. งานสนับสนุนวิชาการ  งานสถาบันสมทบ, งานบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา , ตรวจสอบการไปเสนอผลงานต่างประเทศ, ตรวจสอบรูปแบบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์นักศึกษา,   ตรวจสอบการขออนุมัติเบิกเงินจากค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและโครงการอื่น ๆ , งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอนปฏิบัติการ, การพิจารณาให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร, ตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรโรงเรียนสุรวิวัฒน์
  ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

 5. งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา, ดำเนินงานโครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงาน, ดำเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา, ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, ดำเนินงานฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทางวิชาการ