ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , วิสัยทัศน์ : สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม   ,     ค่านิยม : EASI : E:Excellence, A:Accountability, S:Self-Good Governance, I: Innovation
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(ลงประกาศวันที่ 18 ก.พ. 64)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
7
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
19
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
35
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
58175
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551


************************************
                เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
       Browser Internet Explorer 11 ขึ้นไป เท่านั้น


             Click here to Download Internet Explorer 11


                         
  เข้าสู่ Website งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรใหม่
         (12 ก.ค. 2564)

  
 

 

-----------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------
   
         

   Video และคำอธิบายเพิ่มเติมใน PPT (8 มี.ค. 64)      

  
เอกสารประกอบการอบรม (PPT)  (5 มี.ค. 64)      

  
กำหนดการอบรมฯ AUN-QA Version 4  (17 ก.พ. 64)    

  

คู่มือ AUN-QA และ EdPEx

คู่มือ AUN-QA Version 4.0
    ฉบับ 2020
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
    การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
    ฉบับปี 2563-2566

   
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

     เอกสารแนบ 1 :  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ด้วยเกณฑ์
                                   EdPEx
(22 ธ.ค. 63)

     เอกสารแนบ 2  :  ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชา
        รูปแบบต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

           (22 ธ.ค. 63)


     
เอกสารแนบ 3  :  รายงานคืบหน้าผลการดำเนินงานตาม
        แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
        คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
(22 ธ.ค. 63)

แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
จากผลประเมินฯ AUN-QA ปีการศึกษา 2562

   แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก
      ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA
      ปีการศึกษา 2562
 
(22 ธ.ค. 63)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

      คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ปีการศึกษา 2562
(2 ก.ย. 63)
        1) ระดับหลักสูตร
        2) ระดับสำนักวิชา


  
  ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
        ปีการศึกษา 2562

        1) ระดับหลักสูตร

        2) ระดับสำนักวิชา


    - ระบบรายงานผลการประเมินฯ (SUT AUN-QA)
        - ขั้นตอนและคู่มือการประเมินฯ ผ่านระบบรายงานผลการ
          ประเมินฯ (SUT AUN-QA) สำหรับผู้ประเมินฯ และเลขาฯ


Video ที่น่าสนใจ 
โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญญดา  อนุวงศ์

    Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร? (5 ต.ค. 63)

  
หลักสูตรจะเริ่มต้นจัดทำผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างไร
     
(26 ส.ค. 63)
     

      ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
       (Clear Learning  Outcomes) (13 ส.ค. 63)

SUT Quality Culture get Together

      PowerPoint : "SUT Quality Culture get Together"    
         โดยท่านอธิการบดี
: 25 ส.ค. 63

 

   
  ภาพกิจกรรม SUT Quality Culture get Together
         วันที่ 25 ส.ค. 2563
ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร

 
                                   <ภาพใหญ่>
 
 

   

    สามารถดูรายละเอียดได้ที่   
   http://www.edpex.org/2020/07/edpex200-7.html


      

   
คณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมิน
       EdPEx 200 : 11 สิงหาคม 2563

-----------------------------------------------------------------------------

 

   
(upload 11 มิ.ย. 63)

   
 Video การอบรม/ การบรรยายต่าง ๆ

   คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ QA


    การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
       ปีการศึกษา 2561


    ข้อมูลที่ผ่านมา 

 

Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 


  

     การรับรองมาตรฐาน
       รอบสาม โดย สมศ.

     รายชื่อผู้ประเมิน
     รายงาน มทส.
    Video การอบรมต่าง ๆ
     ระบบฐานข้อมูล SUT
       - ระบบรายงานผลประเมิน
          AUN-QA
 (คู่มือ, Video)
        - ระบบหลักสูตร SUT-CO             (คู่มือ, ให้ข้อเสนอแนะ)
       - ระบบ SAR Online
   ระบบฐานข้อมูล สป.อว.
       -
ระบบ CHEQA
       - ระบบ CHECO

   คู่มือเกี่ยวกับ QA

   Website สป.อว./ สมศ.
       /กพร.

   Website งาน QA
       สถาบันอื่น ๆ


   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..