ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

+ เอกสารเกี่ยวกับ Rankings

+ เอกสารเกี่ยวกับสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

งานวางแผน ติดตามและประเมินผล

+ เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

+ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

 

งานวิเคราะห์งบประมาณ

 


ผลงานวิจัยและคู่มือต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือของเครือข่าย
ในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
ที่สนับสนุนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลดที่นี่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือแนวปฏิบัติ
ในการเสนอ การขออนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากแหล่งบประมาณจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่


การนำผลงานวิจัยสถาบันของ มทส. ที่
ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี 2540-2559
ไปใช้ประโยชน์

คลิกที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 06:34 น.)