ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

+ เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน

+ เอกสารเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง

+ เอกสารเกี่ยวกับการจัดการจัดการความรู้

+ เอกสารเกี่ยวกับสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

งานวางแผน ติดตามและประเมินผล

+ เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

+ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

 

งานวิเคราะห์งบประมาณ

เอกสารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

2. แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการ

เอกสารประกอบ

3. บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ (กำหนดส่งวันที่ 8 ก.ย. 60)

4. โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (กำหนดส่งวันที่ 11 ก.ย. 60)

5. บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (กำหนดส่งวันที่ 12 ก.ย. 60)

6. บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (กำหนดส่งวันที่ 14 ก.ย. 60)

7. บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล (กำหนดส่งวันที่ 14 ก.ย. 60)

 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 03:28 น.)