Home ข้อมูลทั่วไป

  คณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมิน EdPEx 200 
                             วันที่ 11 สิงหาคม 2563
 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


  

      (upload 3 มี.ค. 2563)


      (upload 16 มิ.ย. 2563)

                      
 Scan QR-Code แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  “
การทดสอบระบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA"   


    วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
    ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
(FLRU)
    อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย

                                         

     (upload 16 มิ.ย. 2563) 

 • ภาพกิจกรรม (link จาก facebook มทส.)  <<<คลิ๊ก>>> (24 ก.พ. 2563)
 • download Video และ mp 3 และเอกสารประกอบการอบรม  <<<คลิ๊ก>>>   (3 มี.ค. 63)
 • download กำหนดการ <<<คลิ๊ก>>>
 • Video การบรรยาย/การอบรมฯ ในครั้งที่่ผ่านมา  <<<คลิ๊ก>>>

      (upload 21 ก.พ. 2563)


                                     งานร่วมแสดงความยินดีสำหรับนักวิจัย มทส.
                         พร้อมฟังการบรรยายพิเศษในเรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่น"  
             
                          โดย คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ

               วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ SUT Co-Working Space เทคโนธานี


 

การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
 • download กำหนดการ  <<<คลิ๊ก>>>
 • download เอกสารประกอบวาระการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 
   <<<คลิ๊ก>>>
 • download สรุปผลการเรียนของนักศึกษา มทส. ของภาคการศึกษาที่ 1/2562  <<<คลิ๊ก>>> อยู่ระหว่างการจัดทำ
 • download สรุปผลการเรียนของนักศึกษา สบพ. ของภาคการศึกษาที่ 1/2562  <<<คลิ๊ก>>>อยู่ระหว่างการจัดทำ
 • download รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 1/2562  <<<คลิ๊ก>>>

 


 แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรและการใช้ประโยชน์งานวิจัยของนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษา
      ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเป็นข้อมูลเชิงนโยบายของฝ่ายวิชาการฯ


   - เอกสาร 1 :  
download แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตร <<คลิก>>
   - เอกสาร 2 :  
download แบบฟอร์มขอข้อมูลการใช้ประโยชน์งานวิจัยของนักศึกษา/
                       ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 
<<คลิก>>

        (upload 18 พ.ย. 2562)


 

                      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                        
                        ตามระบบ CUPT QA เต็มรูปแบบ  ปีการศึกษา 2561 

 • กำหนดการ 
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ <<คลิก>>
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  <<คลิก>>
  3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ <<คลิก>>

  (upload 8 พ.ย. 2562)


 
ภาพกิจกรรม >>      Video และเอกสารประกอบการอบรม>>    (upload 29 ต.ค. 62)
กำหนดการ >>   (upload 22 ต.ค. 62)

 

 


 

การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
 • download เอกสารประกอบวาระการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาคการศึกษาที่ 3/2561 
   <<<คลิ๊ก>>>
 • download สรุปผลการเรียนของนักศึกษา มทส. ของภาคการศึกษาที่ 3/2561  <<<คลิ๊ก>>>
 • download สรุปผลการเรียนของนักศึกษา สบพ. ของภาคการศึกษาที่ 3/2561  <<<คลิ๊ก>>>
 • download รายงานผลการสร้างบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาและความเสี่ยง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสถานประกอบการในการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษา  <<<คลิ๊ก>>>
 • download รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3/2561  <<<คลิ๊ก>>>
 • download รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 3/2561  <<<คลิ๊ก>>>
 • download Show and share Modular Curriculum
  - ประกาศ มทส. เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
     และประเมินผลของ มทส. พ.ศ. 2562
    <<<คลิ๊ก>>>
  - Competency-Based Curriculum Framework ของ ทปอ. 
   <<<คลิ๊ก>>>
  - ข้อมูลหลักสูตร มทส. ปีการศึกษา 2563  <<<คลิ๊ก>>>
  - โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่  <<ppt.>>/<<หลักสูตร>>
  - หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต  <<<ppt>>> / <<<หลักสูตร>>>

  

       (upload 31 ส.ค. 2562)

       (upload 26 ส.ค. 2562)


การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
 • download รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาคการศึกษาที่2/2561
   <<<คลิกที่นี่>>>
 • download เอกสารประกอบวาระการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ของภาคการศึกษาที่2/2561
   <<<คลิกที่นี่>>>
 • download รายงานผลการดำเนินงานการสร้างบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน  <<<คลิกที่นี่>>>
 • download รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ของภาคการศึกษาที่ 2/2561  <<<คลิกที่นี่>>>
 • download เหตุ/ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  <<<คลิกที่นี่>>>
 • download ข้อมูลการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  <<<คลิกที่นี่>>>
 • download แนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาทักษะการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 <<<คลิกที่นี่>>>
 • download ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 <<<คลิกที่นี่>>>
 • download เรียน - มทส. ให้จบ 4 ปี <<<คลิกที่นี่>>>

 

 


                           การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส." 
                 (SUT Curriculum Online : SUTCO)
              วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                         ณ ห้องคอมพิวเตอร์ FLRU 
                อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย

 • เข้าสู่ระบบ SUTCO  <<คลิกที่่นี่>> 
 • download เอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ
  ฐานข้อมูลหลักสูตร มทส. (SUTCO)” (file .zip) <<<คลิกที่นี่ >>> (upload 28 มี.ค. 62)
 • แบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหลักสูตร <<<คลิกที่นี่ >>> 
  (upload 28 มี.ค. 62)

 • download  Video และเอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียน
  การสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต SUT’s Modular Education for 
  Lifelong Learning วันที่ 9 ตุลาคม 2561 <<<คลิกที่นี่ >>>

 • download เอกสารสำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา
  ความสอดคล้องของหลักสูตระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. (CHE Curriculum Online : CHECO)”
  วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ FLRU อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงชัย 
  (file .zip) <<<คลิกที่นี่ >>>
 • download แบบฟอร์ม (ร่าง) แนวทางการพิจารณาเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพหลักสูตร 
  <<<  คลิกที่นี่  >>> 

Last Updated ( Wednesday, 26 August 2020 07:02 )

งานต่าง ๆแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ปฏิทิน
October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวาน92
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้322
mod_vvisit_counterเดือนนี้1954
mod_vvisit_counterทั้งหมด836825