คณะผู้บริหาร

หัวหน้าสถาน/หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์


ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

โทร 0-4422-3542

อีเมล jantakank@sut.ac.thหัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

โทร 0-4422-4021

อีเมล thammasak@sut.ac.thผู้จัดการสุรสัมมนาคาร


อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-3405

อีเมล mullika@g.sut.ac.thหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน


ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-4618

อีเมล kobdaj@sut.ac.thหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา


อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-4557

อีเมล w.nuansing@g.sut.ac.th