คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วน

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย


นางนงเยาว์ สุคำภา

โทร 0-4422-4027

อีเมล nongyao@sut.ac.thหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์

โทร 0-4422-4035

อีเมล naovong@sut.ac.thหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ


นางประวีณา หอมตา

โทร -

อีเมล praweena@sut.ac.thหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ


น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณบุรี

โทร 0-4422-4071

อีเมล suwanburi@sut.ac.thหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล


น.ส.ณัฐภา อินทร์อิ่ม

โทร 0-4422-4061

อีเมล nattapa.in@sut.ac.thหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี


นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ

โทร 0-4422-4929

อีเมล chumpols@sut.ac.thหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่


นายภาณุ เอกพงศ์เมธี

โทร 0-4422-4121

อีเมล panu@sut.ac.thหัวหน้าส่วนพัสดุ


นายอรรถพร อุ่นโสมย์

โทร 0-4422-4106

อีเมล adthapor@sut.ac.thหัวหน้าส่วนแผนงาน


นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

โทร 0-4422-4051

อีเมล saravut@sut.ac.thหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา


นายธัญเทพ พรหมสอน

โทร 0-4422-3111

อีเมล thanyatep@sut.ac.thหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์่


นางมนัสวี บรรลือทรัพย์

โทร 0-4422-4081

อีเมล manutswee@sut.ac.thหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ


นาง หทัยรัตน์ ราชนาวี

โทร 0-4422-3428

อีเมล hathai@sut.ac.thหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์


นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-4929

อีเมล chumpols@sut.ac.th


หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์


นางกิติยาดา จาระตะคุ

โทร 0-4422-4188

อีเมล kitiyada.j@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


น.ส.วรางค์ วีระนาคินทร์

โทร 0-4422-4278

อีเมล warang@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


นางทิติยา ศรีอินทร์

โทร 0-4422-4208

อีเมล thitiya@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


นางชดช้อย รวยสูงเนิน

โทร 0-4422-4221

อีเมล chodchoy@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

โทร 0-4422-3551

อีเมล pairat@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์


นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์

โทร 0-4422-3922

อีเมล pornthip@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


นางจารุณี ผลมาตย์

โทร 0-4422-3560

อีเมล jarunee@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


นางกาญจนา พรหมสอน

โทร 0-4422-3995

อีเมล kanchana@sut.ac.th


หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน


นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย

โทร 0-4422-3277

อีเมล srisuda@sut.ac.thหัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร

โทร 0-4422-3275

อีเมล satip_f5@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา


นายพิรุณ กล้าหาญ

โทร 0-4422-3092

อีเมล phiroon@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


นายถุงเงิน ดาวเที่ยง

โทร 0-4422-4973

อีเมล thung@sut.ac.thหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


นาย เดชฐิพงศ์ เลิศไกร

โทร 0-4422-4799

อีเมล detch@sut.ac.th