คณะผู้บริหาร

คณบดี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์


ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ

โทร 0-4422-4597

อีเมล santimaensiri@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


ศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

โทร 0-4422-4153

อีเมล neung@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

โทร 0-4422-4971

อีเมล angskun@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


รศ. ดร.พรศิริ จงกล

โทร 0-4422-4218

อีเมล pornsiri@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

โทร 0-4422-3533

อีเมล thingan@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์


รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ

โทร 0-4422-3917

อีเมล -คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-0

อีเมล paiboonj@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

โทร 0-4422-3952,3812

อีเมล chalalai@sut.ac.th


รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

โทร 0-4422-4271, 4201

อีเมล ayut@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


ผศ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

โทร 0-4422-4527

อีเมล khanchai@g.sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์

โทร 0-4422-4232,4818

อีเมล roonsivi@sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


ผศ. ดร.นภาพร จันทร์ฉาย

โทร 0-4422-3554

อีเมล napaporn_jan@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ

โทร 0-4422-4407

อีเมล padej@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

โทร 0-4422-4286

อีเมล somsaksi@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์


อ. พญ. ดร.ปิยาอร นำไพศาล

โทร 0-4422-3943

อีเมล piya-on@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์


อ. พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง

โทร 0-4422-3956

อีเมล atcha.po@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์


อ.พญ. เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

โทร 0-4422--

อีเมล permsiri@sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


อ. ทพญ.ทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-NULL

อีเมล thawiporn@sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-3936,3923

อีเมล siraporn@sut.ac.th