คณะผู้บริหาร

คณบดี

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์


ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ

โทร 0-4422-4597

อีเมล santimaensiri@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


ศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

โทร 0-4422-4153

อีเมล neung@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์

โทร 0-4422-4345

อีเมล wannaruk@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


รศ. ดร.พรศิริ จงกล

โทร 0-4422-4218

อีเมล pornsiri@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


รศ. ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

โทร -

อีเมล sawat@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์


รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ

โทร 0-4422-3917

อีเมล -คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


ศ. ทพ. ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

โทร -

อีเมล pasutha@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ผศ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

โทร 0-4422-3952,3812

อีเมล chalalai@sut.ac.thคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล


รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

โทร 0-4422-4971

อีเมล angskun@sut.ac.th


รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


รศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

โทร 0-4422-4271, 4201

อีเมล ayut@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


ผศ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

โทร 0-4422-4527

อีเมล khanchai@g.sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


อ. ดร.กิติพงษ์ พรมโย

โทร 0-4422-4270

อีเมล kitipong.p83@sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


ผศ. ดร.นภาพร จันทร์ฉาย

โทร 0-4422-3554

อีเมล napaporn_jan@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ

โทร 0-4422-4407

อีเมล padej@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ผศ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

โทร 0-4422-4286

อีเมล somsaksi@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


ผศ. ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

โทร 0-4422-3990

อีเมล Suparpit@g.sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายคลินิก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


อ. ดร.จินตนา ตาปิน

โทร 0-4422-3989

อีเมล jintana.ta@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์


ผศ. พญ. ดร.ปิยาอร นำไพศาล

โทร 0-4422-3943

อีเมล piya-on@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์


อ. นพ. ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร

โทร 0-4422-3956

อีเมล pundit@sut.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์


พญ. เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

โทร -

อีเมล permsiri@sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

โทร 0-4422-3936,3923

อีเมล siraporn@sut.ac.thรองคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล


ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

โทร 0-4422-4693

อีเมล suphakit@sut.ac.th