คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ


รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

โทร 0-4422-4702

อีเมล uthansakul@sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

โทร 0-4422-4426

อีเมล cjothit@sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

โทร 0-4422-4359

อีเมล jirawat@sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป


ผศ. ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

โทร 0-4422-4246

อีเมล adcharawan@sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ


ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

โทร 0-4422-4003

อีเมล jittamai@sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ


อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

โทร 0-4422-3405

อีเมล mullika@g.sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ

โทร 0-4422-4496

อีเมล atichat@sut.ac.thรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์

โทร 0-4422-4363

อีเมล kongpol@sut.ac.th