คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ผศ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา

โทร 0-4422-4447

อีเมล sarunya.k@sut.ac.thผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา

โทร 0-4422-4522

อีเมล panya_b@sut.ac.thผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

โทร 0-4422-4369

อีเมล s@sut.ac.thผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ


ผศ. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

โทร 0-4422-4195

อีเมล pantip.p@sut.ac.thผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่


ผศ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต

โทร 0-4422-4770

อีเมล ekarong@sut.ac.thผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

โทร 0-4422-3926,3952

อีเมล kiattisak@sut.ac.thผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


รศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข

โทร 0-4422-4032

อีเมล issra@sut.ac.th