คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ. ดร.ระพี อูทเคอ

โทร 0-4422-4654

อีเมล rapee.g@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ


ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ

โทร 0-4422-4381

อีเมล wipawee@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

โทร 0-4422-4693,4322

อีเมล suksun@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ. นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

โทร 0-4422-4375

อีเมล pakanit@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา


ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

โทร 0-4422-4663,3941

อีเมล prapat@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

โทร 0-4422-3062

อีเมล nattaya@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

โทร 0-4422-4385, 4939

อีเมล sorachai@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข

โทร 0-4422-4515

อีเมล atit@sut.ac.thผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี

โทร 0-4422-4569

อีเมล amonrat@sut.ac.thผู้อำนวยการเทคโนธานี


อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-3405

อีเมล mullika@g.sut.ac.th


รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล

โทร 0-4422-3943

อีเมล krajang.t@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ


ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์

โทร 0-4422-4483

อีเมล tapany@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


Asst. Prof. Dr.Menglim Hoy

โทร 0-4422-4463

อีเมล menglim@g.sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน


ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

โทร 0-4422-4582

อีเมล thipwan@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อ.ดร. พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา

โทร 0-4422-4295

อีเมล pongrit@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ

โทร 0-4422-3077

อีเมล soradak@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


อ. ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์

โทร 0-4422-4722

อีเมล thawatphong@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์

โทร 0-4422-4235

อีเมล keerati@sut.ac.thรองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ผศ.คธา วาทกิจ

โทร 0-4422-4821

อีเมล vkata@sut.ac.thรองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี


รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-4186,4291

อีเมล worawat@sut.ac.thรองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร


รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ ,(รักษาการ)

โทร 0-4422-4470

อีเมล sirirat.b@g.sut.ac.th