ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 

         พันธุ์ที่เพาะปลูก
         การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ ปุ๋ยพืชสด
         การป้องกันชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้หญ้าแฝก
         การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์
         ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังต่ำ เนื่องจากขาดจุลธาตุสังกะสี
         วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม
         ศัตรูของมันสำปะหลังที่สำคัญ
         โรค และศัตรูของมันสำปะหลัง
การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ ปุ๋ยพืชสด

อังคาร ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551


การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ “ปุ๋ยพืชสด 
  
เนื่องจาก ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำเป็นดินทราย อินทรีย์ วัตถุต่ำ ไม่อุ้มน้ำ รากมันสำปะหลังไม่สามารถหาอาหารได้ไกล เจริญเติบโตไม่ดี ผลผลิตจะต่ำลงเมื่อปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรในปัจจุบัน

          การเพิ่มอินทรียวัตถุ ทำได้โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดที่ได้จากพืชตระกูล มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ในปมรากจะมีจุลินทรีย์ ไรโซเบียม อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งไรโซเบียม สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไว้ในปมรากถั่ว และสะสมในพืช เมื่อพืชปุ๋ยสดย่อยสลายจะเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจน และอินทรียวัตถุให้แก่ดินได้เป็นอย่างดี

การปลูก
     
ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมที่สุด คือ ต้นฤดูฝน วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ ปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว และหว่านเมล็ด ซึ่งสะดวกและประหยัดแรงงาน ควรไถดะ ก่อนหว่านเมล็ดแล้วไถกลบ จะทำให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น

การไถกลบ
    
การไถกลบต้องพิจารณาอายุของพืชเป็นสำคัญ เนื่องจาก พืชปุ๋ยสด จะมีปริมาณธาตุไนโตรเจน และน้ำหนักสูงสุด เมื่อเริ่มออกดอกจนถึงบานเต็มที่ ถ้าเกินอายุของพืชช่วงนี้ปริมาณไนโตรเจนจะลดลง