ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 
  การให้บริการ
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
สำหรับนักวิชาการเกษตร
[1]
  ผลงานที่ผ่านมา
 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (การพัฒนาท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพและควบคุมปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง)
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
[1]
  ข้อมูลผู้รับบริการ
 หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ปีงบประมาณ 2551
[1]

        ภาพกิจกรรม