ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 
New Document
ประวัติ  
  • ประวัติมันสำปะหลัง
• แหล่งที่ปลูกดั้งเดิม
• มันสำปะหลังพันธุ์ต่าง ๆ
• การนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย
 
การเพาะปลูก  
  • พันธุ์ที่เพาะปลูก
• การปรับปรุงดินโดยวิธีการใช้ปุ๋ยพืชสด
• การป้องกันชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้หญ้าแฝก
• การเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์
• ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังตกต่ำ เนื่องจากจุลธาตุสังกะสี
 
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี  
  • การใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง
• การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียที่เกิดขึ้น
 
งานวิจัยพื้นฐาน  
• การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
• การจัดการเรื่องดินและปุ๋ย
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
 
นวัตกรรม  
• นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
• การวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับผลผลิตจากมันสำปะหลัง
 
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ  
  • รายชื่อผู้ผลิต
• รายชื่อผู้ส่งออก
• อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แนะนำโครงการ  
  • ความเป็นมา
• โครงสร้างบริหาร
• ที่ตั้งองค์การ
• บุคลากร

 
ผลงานโครงการ  
  • ผลงานที่ผ่านมา
• การให้บริการ
• ที่ข้อมูลผู้รับบริการ
• ภาพกิจกรรม

 
ข่าวสารและกิจกรรม  
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
• กิจกรรม

 
เว็บบอร์ด  
ติดต่อเรา  
ผังเว็บไซต์