บริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในหน่วยงาน

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

พบว่ามีความเสี่ยงระดับหน่วยงานจำนวนทั้งหมด 12 รายการ

และมีระดับความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ จำนวน 1 รายการ

โดยจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

                1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (SUT-RM1 และ SUT-RM2)

                2. การจัดลำดับความเสี่ยงในแผนผังแมทริกซ์ (SUT-RM3)

                3. รายงานแผนบริหารความเสี่ยง (SUT-RM4)

 

Example pic