ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมหลักสูตรการใช้หินฝุ่นและการจัดการเพื่อการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน
วันที่ 26-27 เมษายน 2554 รับจำนวนจำกัด
การให้บริการโครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพิ่มผลผลิต)
โดย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง
มทส ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทำวิจัยกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯ
ผศ.ดร.เรณู ขำเลิศ และ อ.ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง เข้าร่วมทำวิจัยฯ
[1]
  กิจกรรม
จัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 30 ม.ค. 51
โดย ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง และ ผศ.ดร.เรณูขำเลิศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร ต.เฉลียง อ.ครบุรี
จัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 11-12 ก.ย. 51
โดย ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง และ ผศ.ดร.เรณูขำเลิศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับนักวิชาการเกษตร
จัดอบรม หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 27 ก.พ. 51
โดย ดร.อัศจรรย์ สุขธำรง และ ผศ.ดร.เรณูขำเลิศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร อ.หนองบุญมาก
[1][2][3][4][5]